Rating

Môžete priradiť hodnotenia zaznamenaným záberom na stupnici od do na uľahčenie vyhľadania záberov. Skombinovanie tejto funkcie s [Image Jump Setting] umožňuje rýchle nájdenie požadovaného záberu.

  1. MENU(Playback) → [Rating].
    Zobrazí sa obrazovka voľby hodnotenia záberu.
  2. Stlačením ľavej/pravej strany ovládacieho kolieska zobrazte záber, ktorému chcete priradiť hodnotenie, a potom stlačte stred.
  3. Zvoľte počet (Rating) stlačením ľavej/pravej strany ovládacieho kolieska a potom stlačte stred.
  4. Stlačením tlačidla MENU zatvoríte prostredie nastavenia hodnotenia.

Rada

  • Hodnotenia je možné tiež priradiť pri prehliadaní záberov pomocou používateľského tlačidla. Vopred priraďte [Rating] požadovanému tlačidlu pomocou [Custom Key] a potom stlačte používateľské tlačidlo počas zobrazenia záberu, ktorému chcete priradiť hodnotenie. Počet (Rating) sa zmení po každom stlačení používateľského tlačidla.

Poznámka

  • Hodnotenia je možné priradiť len statickým záberom.