Dial/Wheel Ev Comp

Korekciu expozície je možné upraviť pomocou ovládacieho voliča alebo ovládacieho kolieska.

  1. MENU (Camera Settings2) → [Dial/Wheel Ev Comp] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Off:
Funkcia korekcie expozície sa ovládaciemu voliču ani ovládaciemu koliesku nepriradí.
Wheel:
Funkcia korekcie expozície sa priradí ovládaciemu koliesku.
Dial:
Funkcia korekcie expozície sa priradí ovládaciemu voliču.

Poznámka

  • Ak priradíte funkciu korekcie expozície ovládaciemu voliču, funkcia, ktorá bola pôvodne priradená, sa môže ovládať pomocou ovládacieho kolieska a naopak.
  • Keď je režim snímania nastavený na [Manual Exposure] a citlivosť ISO je nastavená na [ISO AUTO], [Dial/Wheel Ev Comp] bude deaktivovaná.