Bluetooth Rmt Ctrl

Fotoaparát je možné ovládať pomocou diaľkového ovládača s funkciou Bluetooth RMT-P1BT (predáva sa osobitne). Vopred zvoľte MENU → (Network) → [Bluetooth Settings][Bluetooth Function][On]. Pozrite si aj návod na používanie diaľkového ovládača s funkciou Bluetooth.

 1. Vo fotoaparáte zvoľte MENU → (Network) → [Bluetooth Rmt Ctrl][On].
  • Ak nie je s fotoaparátom momentálne spárované žiadne zariadenie s funkciou Bluetooth, zobrazí sa obrazovka na párovanie podľa popisu v kroku 2.
 2. Vo fotoaparáte zvoľte MENU → (Network) → [Bluetooth Settings][Pairing] na zobrazenie obrazovky na párovanie.
 3. Na diaľkovom ovládači s funkciou Bluetooth vykonajte párovanie.
  • Podrobnosti nájdete v návode na používanie diaľkového ovládača s funkciou Bluetooth.
 4. Vo fotoaparáte zvoľte [OK] na obrazovke potvrdenia na pripojenie prostredníctvom Bluetooth.
  • Párovanie je dokončené a teraz je možné ovládať fotoaparát prostredníctvom diaľkového ovládača s funkciou Bluetooth. Po spárovaní zariadenia môžete v budúcnosti znova pripojiť fotoaparát a diaľkový ovládač s funkciou Bluetooth nastavením [Bluetooth Rmt Ctrl] na [On].

Podrobnosti položky ponuky

On:
Aktivuje sa činnosť diaľkového ovládača s funkciou Bluetooth.
Off:
Deaktivuje sa činnosť diaľkového ovládača s funkciou Bluetooth.

Rada

 • Pripojenie prostredníctvom Bluetooth je aktívne len počas ovládania fotoaparátu pomocou diaľkového ovládača s funkciou Bluetooth.
 • Ak funkcia nefunguje správne, pozrite si nasledujúce poznámky a potom skúste párovanie znova.
  • Overte, či fotoaparát nie je pripojený k iným zariadeniam pomocou funkcie Bluetooth.
  • Overte, či je položka [Airplane Mode] fotoaparátu nastavená na [Off].
  • Vykonajte [Reset Network Set.] fotoaparátu.

Poznámka

 • Keď vykonáte návrat nastavenia fotoaparátu na východiskové hodnoty, odstránia sa aj informácie o párovaní fotoaparátu. Ak chcete použiť diaľkový ovládač s funkciou Bluetooth, znova vykonajte spárovanie.
 • Ak je spojenie prostredníctvom funkcie Bluetooth nestabilné, vyhnite sa akýmkoľvek prekážkam, ako sú ľudia alebo kovové predmety medzi fotoaparátom a spárovaným diaľkovým ovládačom s funkciou Bluetooth.
 • Nie je možné používať túto funkciu na prepojenie informácií o polohe so smartfónom, pokiaľ je [Bluetooth Rmt Ctrl] nastavené na [On].
 • Nie je možné používať infračervený diaľkový ovládač, pokiaľ je [Bluetooth Rmt Ctrl] nastavené na [On].
 • Pokiaľ je [Bluetooth Rmt Ctrl] nastavené na možnosť [On], fotoaparát sa do úsporného režimu neprepne. Zmeňte toto nastavenie na možnosť [Off], keď už nebudete viac používať diaľkový ovládač s funkciou Bluetooth.