JPEG Quality (statický záber)

Zvolí sa kvalita záberu JPEG, keď je [File Format] nastavený na [RAW & JPEG] alebo [JPEG].

  1. MENU (Camera Settings1) → [JPEG Quality] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Extra fine/Fine/Standard:
Keďže sa miera komprimácie zvýši z [Extra fine] na [Fine] na [Standard], veľkosť súboru sa zmenší v rovnakom poradí. To umožňuje uložiť viac súborov na jednu pamäťovú kartu, ale kvalita obrazu bude nižšia.