Spôsob používania klávesnice

Keď sa vyžaduje manuálne zadávanie znakov, na displeji sa zobrazí klávesnica.

Posuňte kurzor na požadované tlačidlo pomocou ovládacieho kolieska a potom vykonajte zadanie stlačením stredu.

 1. Okienko na zadávanie znakov
  Zobrazia sa zadané znaky.
 2. Prepínanie typu znakov
  Po každom stlačení tohto tlačidla sa typ znakov prepne na písmená abecedy, číslice a symboly.
 3. Klávesnica
  Po každom stlačení tohto tlačidla sa v príslušnom poradí po jednom zobrazia znaky zodpovedajúce danému tlačidlu.

  Napríklad: Ak chcete zadať „abd“

  Jedným stlačením tlačidla pre „abc“ zobrazte „a“ → zvoľte „“ ((5) Pohybovať kurzorom) a dvojnásobným stlačením tlačidla pre „abc“ zobrazte „b“ → jedným stlačením tlačidla pre „def“ zobrazte „d“.

 4. Finalizácia
  Finalizujú sa zadané znaky.
 5. Posuv kurzora
  Pohyb kurzora v okienku na zadávanie znakov doprava alebo doľava.
 6. Vymazanie
  Vymaže sa znak nachádzajúci sa pred kurzorom.

 7. Prepnutie nasledujúceho znaku na veľké alebo malé písmeno.

 8. Zadá sa medzera.
 • Ak chcete zrušiť zadaný znak, zvoľte [Cancel].