Bluetooth Settings

Umožňuje ovládanie nastavení pre pripojenie fotoaparátu k smartfónu alebo diaľkovému ovládaču s funkciou Bluetooth prostredníctvom pripojenia Bluetooth.
Ak chcete spárovať fotoaparát a smartfón s cieľom použitia funkcie prepojenia údajov o polohe, pozrite si „Location Info. Link Set.“.
Ak chcete vykonať párovanie s cieľom používať diaľkový ovládač s funkciou Bluetooth, pozrite si časť „Bluetooth Rmt Ctrl“.

  1. MENU (Network) → [Bluetooth Settings] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Bluetooth Function (On/Off):
Nastaví sa možnosť aktivácie alebo deaktivácie funkcie Bluetooth fotoaparátu.
Pairing:
Zobrazí sa obrazovka párovania fotoaparátu a smartfónu alebo diaľkového ovládača s funkciou Bluetooth.
Disp Device Address:
Zobrazí sa adresa BD tohto fotoaparátu.