Movie: Exposure Mode

Môžete nastaviť expozičný režim pre snímanie videozáznamu.

  1. Nastavte otočný prepínač režimov na (Movie).
  2. MENU (Camera Settings2) → [Exposure Mode] → požadované nastavenie.
  3. Stlačením tlačidla MOVIE (videozáznam) spustite snímanie.
      
    • Opätovným stlačením tlačidla MOVIE zastavíte snímanie.

Podrobnosti položky ponuky

Program Auto:
Umožňuje snímať s automatickým nastavením expozície (rýchlosti uzávierky aj hodnoty clony).
Aperture Priority:
Umožňuje snímať po manuálnom nastavení hodnoty clony.
Shutter Priority:
Umožňuje snímať po manuálnom nastavení rýchlosti uzávierky.
Manual Exposure:
Umožňuje snímať po manuálnom nastavení expozície (rýchlosti uzávierky a hodnoty clony).