Interval Shoot Func.

Môžete automaticky nasnímať sériu statických záberov s intervalom snímania a počtom záberov, ktoré ste vopred nastavili (intervalové snímanie). Potom môžete vytvoriť videozáznam zo statických záberov získaných pomocou intervalového snímania s použitím počítačového softvéru Imaging Edge (Viewer). Videozáznam sa nedá vytvoriť zo statických záberov vo fotoaparáte.


Podrobnosti o intervalovom snímaní nájdete na nasledujúcej adrese webovej stránky:

https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/tutorial/ilc/l/ilce-6600/interval.php

 1. MENU (Camera Settings1) → [Interval Shoot Func.][Interval Shooting][On].
 2. MENU (Camera Settings1) → [Interval Shoot Func.] → Zvoľte položku, ktorú chcete nastaviť a požadované nastavenie.
 3. Stlačte tlačidlo spúšte.

  Keď uplynie čas nastavený pre [Shooting Start Time], spustí sa snímanie.

  • Keď sa dokončí počet záberov nastavený pre [Number of Shots], fotoaparát sa vráti na obrazovku pohotovostného režimu intervalového snímania.

Podrobnosti položky ponuky

Interval Shooting:
Nastavenie možnosti vykonávania intervalového snímania. ([On]/[Off])
Shooting Start Time:
Nastaví sa čas od stlačenia tlačidla spúšte po spustenie intervalového snímania. (1 sekunda až 99 minút 59 sekúnd)
Shooting Interval:
Nastaví sa interval snímania (čas od spustenia jednej expozície po spustenie expozície pre nasledujúci záber). (1 sekunda až 60 sekúnd)
Number of Shots:
Nastavenie počtu záberov pre intervalové snímanie. (1 záber až 9999 záberov)
AE Tracking Sensitivity:
Nastaví sa citlivosť sledovania automatickej expozície voči zmene svetelnosti počas intervalového snímania. Ak zvolíte [Low], zmeny expozície počas intervalového snímania budú plynulejšie. ([High]/[Mid]/[Low])
Silent Shoot. in Interval:
Nastaví sa možnosť vykonávania tichého snímania počas intervalového snímania. ([On]/[Off])
Shoot Interval Priority:
Nastaví sa možnosť uprednostnenia intervalu snímania, keď je expozičný režim [Program Auto] alebo [Aperture Priority] a rýchlosť uzávierky sa zníži oproti času nastavenému pre [Shooting Interval]. ([On]/[Off])

Rada

 • Ak stlačíte tlačidlo spúšte počas intervalového snímania, intervalové snímanie sa ukončí a fotoaparát sa vráti na obrazovku pohotovostného režimu intervalového snímania.
 • Ak sa chcete vrátiť do režimu normálneho snímania, zvoľte MENU → (Camera Settings1) → [Interval Shoot Func.][Interval Shooting][Off].
 • Ak stlačíte tlačidlo, ktorému sa priradila niektorá z nasledujúcich funkcií, v momente, keď sa spustilo snímanie, daná funkcia zostane aktívna počas intervalového snímania aj bez podržania stlačeného príslušného tlačidla.
  • [AEL hold]
  • [ AEL hold]
  • [AF/MF Control Hold]
  • [Regist. AF Area hold]
  • [AWB Lock Hold]
  • [My Dial 1 during Hold][My Dial 3 during Hold]
 • Ak nastavíte [Display as Group] na [On], statické zábery nasnímané pomocou funkcie intervalového snímania sa zobrazia v skupinách.
 • Statické zábery nasnímané pomocou intervalového snímania sa dajú prehrávať nepretržite vo fotoaparáte. Ak zamýšľate vytvoriť videozáznam s použitím daných statických záberov, môžete si vopred pozrieť výsledok.

Poznámka

 • Môže sa stať, že sa nastavený počet záberov nebude dať zaznamenať, a to v závislosti od stavu nabitia batérie a veľkosti voľného miesta na záznamovom médiu. Počas snímania privádzajte napájanie prostredníctvom USB a používajte pamäťovú kartu s dostatočným miestom.
 • Keď je interval snímania krátky, fotoaparát sa môže ľahko zohriať na vysokú teplotu. V závislosti od okolitej teploty sa nemusí dať nasnímať nastavený počet záberov, pretože fotoaparát môže zastaviť snímanie na ochranu zariadenia.
 • Počas intervalového snímania (vrátane času medzi stlačením tlačidla spúšte a spustením snímania) nie je možné ovládať určenú obrazovku nastavenia snímania ani obrazovku MENU.Niektoré nastavenia sa však dajú upraviť, ako je rýchlosť uzávierky s použitím prispôsobeného ovládača či ovládacieho kolieska.
 • Počas intervalového snímania sa nebude automatická kontrola záberov zobrazovať.
 • [Silent Shoot. in Interval] je nastavené na [On] v rámci predvolených nastavení bez ohľadu na nastavenie pre [Silent Shooting].
 • Intervalové snímanie nie je dostupné v nasledujúcich situáciách:
  • Režim snímania je nastavený na inú možnosť ako P/A/S/M