S&Q Settings

Môžete zachytiť moment, ktorý sa nedá zachytiť voľným okom (spomalený záznam) alebo môžete zaznamenať dlhodobý jav do komprimovaného videozáznamu (zrýchlený záznam). Napríklad, môžete zaznamenať intenzívnu športovú scénu, moment, keď vták vzlietne, rozkvitajúci kvet a meniaci sa pohľad na oblaky či hviezdu oblohu. Zvuk sa nezaznamená.

 1. Nastavte otočný prepínač režimov na (S&Q Motion).
 2. Zvoľte MENU → (Camera Settings2) → [Exposure Mode] → a zvoľte požadované nastavenie spomaleného/zrýchleného záznamu ( Program Auto, Aperture Priority, Shutter Priority alebo Manual Exposure).
 3. Zvoľte MENU→(Camera Settings2)→[S&Q Settings] a zvoľte požadované nastavenia pre [Record Setting] a [Frame Rate].
 4. Stlačením tlačidla MOVIE (videozáznam) spustite snímanie.
  • Opätovným stlačením tlačidla MOVIE zastavíte snímanie.

Podrobnosti položky ponuky

Record Setting:
Voľba snímkovej frekvencie videozáznamu.
Frame Rate:
Voľba snímkovej frekvencie snímania.

Rýchlosť prehrávania

Rýchlosť prehrávania sa bude meniť tak, ako je to uvedené nižšie, v závislosti od priradenia [Record Setting] a [Frame Rate].

Keď je [NTSC/PAL Selector] nastavený na NTSC

Frame Rate Record Setting
24p 30p 60p
120fps 5-krát pomalšie 4-krát pomalšie -
60fps 2,5-krát pomalšie 2-krát pomalšie Normálna rýchlosť prehrávania
30fps 1,25-krát pomalšie Normálna rýchlosť prehrávania 2-krát rýchlejšie
15fps 1,6-krát rýchlejšie 2-krát rýchlejšie 4-krát rýchlejšie
8fps 3-krát rýchlejšie 3,75-krát rýchlejšie 7,5-krát rýchlejšie
4fps 6-krát rýchlejšie 7,5-krát rýchlejšie 15-krát rýchlejšie
2fps 12-krát rýchlejšie 15-krát rýchlejšie 30-krát rýchlejšie
1fps 24-krát rýchlejšie 30-krát rýchlejšie 60-krát rýchlejšie

Keď je [NTSC/PAL Selector] nastavený na PAL

Frame Rate Record Setting
25p 50p
100fps 4-krát pomalšie -
50fps 2-krát pomalšie Normálna rýchlosť prehrávania
25fps Normálna rýchlosť prehrávania 2-krát rýchlejšie
12fps 2,08-krát rýchlejšie 4,16-krát rýchlejšie
6fps 4,16-krát rýchlejšie 8,3-krát rýchlejšie
3fps 8,3-krát rýchlejšie 16,6-krát rýchlejšie
2fps 12,5-krát rýchlejšie 25-krát rýchlejšie
1fps 25-krát rýchlejšie 50-krát rýchlejšie
 • Keď je [Frame Rate] nastavená na [120fps]/[100fps], nie je možné nastaviť [Record Setting] na [60p]/[50p].

Poznámka

 • Pri spomalenom zázname sa rýchlosť uzávierky zvýši a môže sa stať, že nebudete schopní získať správnu expozíciu. Ak k tomu dôjde, znížte hodnotu clony alebo nastavte citlivosť ISO na vyššiu hodnotu.
 • Spôsob odhadu záznamového času nájdete v časti „Dostupné záznamové časy“.
 • Prenosová rýchlosť nasnímaného videozáznamu sa mení v závislosti od nastavení pre [Frame Rate] a [Record Setting].
 • Videozáznam sa zaznamená vo formáte XAVC S HD.
 • Počas spomaleného/zrýchleného záznamu nebudú nasledujúce funkcie dostupné.
  • [TC Run] v rámci [TC/UB Settings]
  • [TC Output] v rámci [HDMI Settings]
  • [4K Output Select]