Recall (Camera Settings1/Camera Settings2)

Umožňuje nasnímať záber po vyvolaní často používaných režimov alebo vopred zaregistrovaných nastavení fotoaparátu pomocou [ / Memory].

  1. Nastavte otočný prepínač režimov na 1, 2 (Memory recall).
  2. Stlačením stredu ovládacieho kolieska vykonajte potvrdenie.
    • Zaregistrované režimy alebo nastavenia môžete vyvolať aj voľbou MENU → (Camera Settings1) → [ / Recall].

Rada

  • Ak chcete vyvolať nastavenia zaregistrované na pamäťovej karte, nastavte otočný prepínač režimov do polohy 1, 2 (Memory recall) a potom zvoľte požadované číslo stlačením ľavej/pravej strany ovládacieho kolieska.
  • Nastavenia zaregistrované na pamäťovej karte pomocou iného fotoaparátu s rovnakým názvom modelu sa dajú vyvolať pomocou tohto fotoaparátu.

Poznámka

  • Ak nastavíte [ / Recall] po dokončení nastavení snímania, zaregistrované nastavenia budú mať prioritu a pôvodné nastavenia môžu stratiť platnosť. Pred snímaním skontrolujte indikátory na displeji.