Spôsob používania prostredia Quick Navi

Prostredie Quick Navi je funkcia optimalizovaná pre snímanie pomocou hľadáčika, ktorá umožňuje priame ovládanie nastavení.

 1. MENU(Camera Settings2) → [DISP Button][Monitor].
 2. Umiestnite značku na [For viewfinder] a potom zvoľte [Enter].
 3. Stlačte DISP na ovládacom koliesku na nastavenie režimu displeja na [For viewfinder].
 4. Stlačením tlačidla Fn prepnite zobrazenie do prostredia Quick Navi.
  • Zobrazený obsah a jeho poloha na obrázkoch slúžia len na orientáciu, pričom sa od skutočných zobrazení môžu líšiť.

  Automatický režim/režim výberu scén

  Režim P/A/S/M

 5. Zvoľte požadovanú funkciu stlačením hornej/spodnej/ľavej/pravej strany ovládacieho kolieska.
 6. Otočením ovládacieho kolieska zvoľte požadované nastavenie.
  • Niektoré funkcie sa dajú jemne doladiť pomocou ovládacieho voliča.

Úprava nastavení z určených prostredí nastavenia

Zvoľte požadovanú funkciu v kroku 5 a potom stlačte stred ovládacieho kolieska. Zobrazí sa určená obrazovka nastavenia pre príslušnú funkciu. Úpravu nastavení vykonajte podľa sprievodcu obsluhou fotoaparátu (A).

Poznámka

 • Položky, ktoré sú sivé v prostredí Quick Navi, sa nedajú upraviť.
 • Pri používaní [Creative Style], [Picture Profile] atď. je možné niektoré úlohy nastavenia vykonať len na určenej obrazovke.