Manual Focus

Keď je ťažké správne zaostriť v režime automatického zaostrovania, zaostrenie môžete nastaviť manuálne.

  1. MENU (Camera Settings1) → [Focus Mode][Manual Focus].
  2. Otočte zaostrovací krúžok tak, aby sa dosiahlo správne zaostrenie.

    • Keď otočíte zaostrovací krúžok, na displeji sa zobrazí vzdialenosť zaostrenia.
      Vzdialenosť zaostrenia sa nezobrazí, keď je pripojený montážny adaptér (predáva sa osobitne).
  3. Stlačením tlačidla spúšte úplne nadol nasnímajte záber.

Poznámka

  • Ak používate hľadáčik, nastavením úrovne dioptrickej korekcie získate správne zaostrenie v hľadáčiku.
  • Zobrazená vzdialenosť zaostrenia slúži len na orientáciu.