Nastavenie hodín (Date & Time)

Môžete nastaviť hodiny svojho digitálneho diktafónu. Nezabudnite ich nastaviť ešte pred začatím nahrávania.

 1. Zvoľte [ Settings] - [Common Settings] - [Date & Time] - [Set Date/Time] v ponuke HOME a stlačte(prehrať).

 2. Nastavte aktuálny dátum a čas.

  Stlačte(posun nahor) alebo(posun nadol) pre nastavenie položky a potom stlačte(prehrať).

  Tento krok zopakujte pre nastavenie všetkých položiek.

  Pre posun dozadu alebo dopredu stlačte(kontrola/rýchlo dozadu) alebo(upozornenie/rýchlo dopredu). Môžete stlačiť aj BACK/HOME pre presun na predchádzajúcu položku.

  Keď ste skončili s poslednou položkou, stlačte(prehrať), aby sa použili nastavenia pre hodiny.

 3. Stlačte a podržte BACK/HOME pre návrat do ponuky HOME.

  Pre zobrazenie aktuálneho času uveďte digitálny diktafón do stavu HOLD.

Poznámka

 • Hodiny môžu ukazovať čas buď v 12-hodinovom formáte s [AM] alebo [PM] alebo vo 24-hodinovom formáte v závislosti od zvoleného formátu zobrazovania hodín (Time Display) v ponuke Settings. Predvolený formát zobrazenia hodín okrem toho závisí od krajiny alebo regiónu kúpy.

 • Predvolený formát zobrazenia dátumu závisí od krajiny alebo regiónu kúpy.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.