Vynulovanie všetkých nastavení ponuky na predvolené (Reset All Settings)

Vynulovať na predvolené môžete všetky nastavenia ponuky okrem nasledovných:

 • Nastavenia hodín (Date & Time)

 • Nastavenia zobrazovaného jazyka (Language)

 • Priradenia predvolených staníc pre FM rádio (iba ICD-UX570F)

 1. Keď je prehrávanie v pohotovosti, zvoľte [ Settings] - [Common Settings] - [Reset/Format] - [Reset All Settings] v ponuke HOME a potom stlačte(prehrať).

  Na okienku displeja sa zobrazí [Default Value?].

 2. Stlačte(posun nahor) alebo(posun nadol) pre nastavenie [Yes] a potom stlačte(prehrať).
  Zobrazí sa [Please Wait] a všetky nastavenia ponuky sa vynulujú na predvolené.
 3. Stlačte a podržte BACK/HOME pre návrat do ponuky HOME.
  Pre návrat do obrazovky pre zobrazením ponuky HOME stlačte STOP.

Poznámka

 • Počas počúvania FM rádia alebo nahrávania vysielaní FM rádia (iba ICD-UX570F) nemôžete vynulovať nastavenia s [Reset All Settings].

Rada

 • Pre zrušenie procesu vynulovania zvoľte v kroku 2 [No].

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.