Prepnutie ukladania do pamäte, aby pokračovalo nahrávanie (Cross-Memory REC)

Funkciu Cross-Memory REC môžete zapnúť, aby automaticky prepla cieľový priečinok pre ukladanie nahrávaných súborov do náhradnej pamäti a pokračovala v nahrávaní, keď sa vyčerpá kapacita vstavanej pamäte alebo microSD karty.

  1. Keď je nahrávanie v pohotovosti, zvoľte [Cross-Memory REC] v ponuke OPTION a potom stlačte (prehrať).

  2. Stlačte(posun nahor) alebo(posun nadol) pre nastavenie [ON] a potom stlačte(prehrať).
    [Cross-Memory REC] je predvolene nastavené na [OFF].

Keď sa vyčerpá kapacita ukladania do aktuálnej pamäte, v okienku displeja sa zobrazí hlásenie [Continue REC in Other Memory], v uložení do náhradnej pamäte sa vytvorí [CROSS_MEM] ako priečinok používaný pre funkciu Cross-Memory REC a zvyšok aktuálnej nahrávky sa uloží do nového súboru s novým názvom.

Poznámka

  • Ak náhradná pamäť nemá žiadnu voľnú kapacitu, zobrazí sa hlásenie a nahrávanie sa zastaví.

  • Funkcia Cross-Memory REC nebude fungovať, ak vložíte microSD kartu vtedy, keď prebieha nahrávanie.
  • Keď je zapnutá funkcia Cross-Memory REC, určitá časť nahrávky sa môže stratiť počas prepínania úložiska pamäte.

Rada

  • Pre vypnutie funkcie Cross-Memory REC zvoľte v kroku 2 [OFF].
  • Pre nepretržité prehrávanie rozdelených súborov s funkciou Cross-Memory REC zvoľte [Search by REC Date] alebo [Search by REC Scene] pri výbere kategórie vyhľadávania súborov. Rozdelené súbory sa zobrazia vedľa seba.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.