Nastavenie času do automatického vypnutia digitálneho diktafónu (Auto Power Off)

Svoj digitálny diktafón môžete nastaviť tak, aby sa automaticky vypol, ak sa nebude stanovenú používať.

  1. Zvoľte [ Settings] - [Common Settings] - [Auto Power Off] v ponuke HOME potom stlačte(prehrať).

  2. Stlačte (posun nahor) alebo (posun nadol) pre zvolenie požadovaného časového obdobia a potom stlačte(prehrať).
  3. Stlačte a podržte BACK/HOME pre návrat do ponuky HOME.
    Pre návrat do obrazovky pre zobrazením ponuky HOME stlačte STOP.

Opis položiek ponuky

Môžete si zvoliť jednu z nasledujúcich položiek:

OFF:
Váš digitálny diktafón sa automaticky nevypne.
5 Min:
Váš digitálny diktafón sa vypne po cca. 5 minútach.
10 Min:
Váš digitálny diktafón sa vypne po cca. 10 minútach (predvolené nastavenie).
30 Min:
Váš digitálny diktafón sa vypne po cca. 30 minútach.
60 Min:
Váš digitálny diktafón sa vypne po cca. 60 minútach.

Poznámka

  • Počas odpočítavania oneskorenia nahrávania sa váš digitálny diktafón nevypne ani po uplynutí času stanoveného pre funkciu Auto Power Off.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.