Zoznam hlásení

HOLD Switch Is On. Slide HOLD Switch to Activate.

Všetky tlačidlá sú deaktivované, pretože váš digitálny diktafón je v stave HOLD, aby sa zabránilo neúmyselnej činnosti. Prepínač POWER・HOLD posuňte do strednej bodky, aby sa digitálny diktafón uvoľnil zo stavu HOLD.

(Pozrite časť Uvoľnenie digitálneho diktafónu zo stavu HOLD.)

Low Battery Level

Nemôžete naformátovať pamäť ani vymazať všetky súbory v priečinku z dôvodu nedostatočného výkonu batérie. Nabite vstavanú dobíjateľnú batériu svojho digitálneho diktafónu.

(Pozrite časť Nabíjanie batérie s počítačom.)

Charge Battery

Batéria je vybitá. Nabite vstavanú dobíjateľnú batériu svojho digitálneho diktafónu.

(Pozrite časť Nabíjanie batérie s počítačom.)

SD Card Error

Po vložení microSD karty do štrbiny pre microSD kartu sa zistilla chyba. Vyberte microSD kartu a vložte ju znova. Ak sa toto hlásenie naďalej ukazuje, použite novú microSD kartu.

Memory Full

Zvyšná kapacita vstavanej pamäte je nedostatočná. Vymažte niektoré súbory a zopakujte nahrávanie.

(Pozrite časť Vymazanie súboru.)

File Full

Súčet priečinkov a súborov alebo celkový počet súborov dosiahol limit. Nemôžete vytvárať ďalšie súbory. Vymažte niektoré súbory a znova vytvorte súbor.

(Pozrite časť Vymazanie súboru.)

Setting Limit Reached

Track Mark Limit Reached

Počet značiek stopy dosiahol limit. Nemôžete pridávať ďalšie značky stopy. Vymažte nepotrebné značky stopy.

(Pozrite časť Vymazanie značky stopy.)

Built-In Memory Needs to be Formatted / SD Card Needs to be Formatted

 • Vstavaná pamäť alebomicroSD karta bola sformátovaná počítačom. Váš digitálny diktafón nedokáže vytvoriť potrebný riadiaci súbor pre činnosť. Zabezpečte, že na formátovanie vstavanej pamäte alebo microSD karty budete používať digitálny diktafón, a nie počítač.

  (Pozrite časť Formátovanie pamäte (Format Built-In Memory/Format SD Card).)

 • Vstavaná pamäť alebo microSD karta neobsahuje priečinok REC_FILE. Formátovanie vstavanej pamäte alebo microSD karty automaticky vytvorí priečinok REC_FILE.

  (Pozrite časť Formátovanie pamäte (Format Built-In Memory/Format SD Card).)

Process Error

No folder

 • Úložisko pamäte, ktoré ste zvolili ako cieľ premiestnenia / kopírovania, neobsahuje žiadne priečinky. Vytvorte priečinok a činnosť znova zopakujte.

  (Pozrite časť Vytvorenie priečinku.)

 • Priečinok REC_FILE neobsahuje žiadne priečinky. Vytvorte priečinok a činnosť znova zopakujte.

  (Pozrite časť Vytvorenie priečinku.)

No File

Vami zvolený priečinok neobsahuje žiadne súbory. Neexistuje žiadny súbor na premiestnenie alebo kopírovanie.

No Track Marks

Zvolený súbor nemá žiadne značky stopy, ktoré môžete zmazať. Nefunguje ani voľba [At All Track Marks] pre [Divide] s ponukou OPTION.

Cannot Format SD Card Because No SD Card Is Inserted

Váš digitálny diktafón nemá vloženú microSD kartu. Vložte microSD kartu.

(Pozri Používanie microSD karty na ukladanie nahraných súborov.)

No SD Card

 • Váš digitálny diktafón nemá vloženú microSD kartu. Nefunguje [Move to SD Card] z činnosti [Move File] ani [Copy to SD Card] z činnosti [Copy File].

 • Váš digitálny diktafón nemá vloženú microSD kartu. Digitálny diktafón nemôže prepnúť ukladanie do pamäte, aby pokračoval v nahrávaní, aj keď funkcia je Cross-Memory REC zapnutá.

Cannot Add Additional Folders

 • Súčet priečinkov a súborov dosiahol limit. Nemôžete vytvárať ďalšie priečinky. Vymažte niektoré priečinky alebo súbory a znova vytvorte priečinok.

  (Pozrite časť Vymazanie súboru.)

  (Pozrite časť Vymazanie priečinku.)

 • Poradové číslo názvu priečinku dosiahlo limit. Vymažte nepotrebné priečinky alebo súbory a znova vytvorte priečinok.

  (Pozrite časť Vymazanie priečinku.)

Could Not Create Folder

Vstavaná pamäť alebo microSD karta zistila chybu systému súborov. Možno bola formátovaná počítačom. Na formátovanie vstavanej pamäte alebo microSD karty používajte svoj digitálny diktafón.

(Pozrite časť Formátovanie pamäte (Format Built-In Memory/Format SD Card).)

Could Not Delete Folder

Vstavaná pamäť alebo microSD karta zistila chybu systému súborov. Možno bola formátovaná počítačom. Na formátovanie vstavanej pamäte alebo microSD karty používajte svoj digitálny diktafón.

(Pozrite časť Formátovanie pamäte (Format Built-In Memory/Format SD Card).)

File Protected

Vami zvolený súbor je chránený alebo [read-only]. Nemôžete vymazať súbor. Použite svoj digitálny diktafón na odstránenie ochrany súboru alebo použite počítač na vymazanie vlastnosti len pre čítanie.

(Pozrite časť Ochrana súboru.)

Protected Files Not Deleted

Vami zvolený súbor je chránený alebo [read-only]. Použite svoj digitálny diktafón na odstránenie ochrany súboru alebo použite počítač na vymazanie vlastnosti len pre čítanie a potom súbor znova vymažte.

(Pozrite časť Ochrana súboru.)

Some Data Not Deleted

Ak zvolený priečinok obsahuje podpriečinky, podpriečinky a ich súbory sa nevymažú.

Unknown Data

 • Tieto dáta nie sú vo formáte súboru, ktorý podporuje váš digitálny diktafón. Digitálny diktafón podporuje súbory LPCM (.wav)/MP3 (.mp3)/WMA (.wma)/AAC-LC (.m4a).

  (Pozrite časť Technické špecifikácie.)

 • Nemôžete prehrávať súbory, ktoré sú chránené autorským právom.

 • Vami zvolený súbor je poškodený. Nemôžete ho prehrávať alebo upravovať.

File in Format That Does Not Allow Editing

 • Nemôžete rozdeľovať súbor, ktorý ste upravili, pomocou inej aplikácie než Sound Organizer 2.

 • Tieto dáta nie sú vo formáte súboru, ktorý podporuje váš digitálny diktafón. Digitálny diktafón podporuje súbory LPCM(.wav)/MP3 (.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a).

  (Pozrite časť Technické špecifikácie.)

Invalid Operation

 • Vstavaná pamäť alebo microSD karta zistila chybu systému súborov. Možno bola formátovaná počítačom. Na formátovanie vstavanej pamäte alebo microSD karty používajte svoj digitálny diktafón.

  (Pozrite časť Formátovanie pamäte (Format Built-In Memory/Format SD Card).)

 • Vstavaná pamäť má zlý blok. Nemôžete zapisovať dáta do pamäte. Váš digitálny diktafón je potrebné opraviť.

 • microSD karta má zlý blok. Nemôžete zapisovať dáta na kartu. Kartu treba vymeniť za novú.

 • Zvyšná kapacita vstavanej pamäte alebo microSD karty je nedostatočná. Nemôžete premenovať žiadny priečinok ani súbor. Vymažte nepotrebné priečinky alebo súbory a činnosť zopakujte.

  (Pozrite časť Vymazanie priečinku.)

  (Pozrite časť Vymazanie súboru.)

 • Poradové číslo názvu priečinku alebo súboru dosiahlo limit. Vymažte nepotrebné priečinky alebo súbory a činnosť zopakujte.

  (Pozrite časť Vymazanie priečinku.)

  (Pozrite časť Vymazanie súboru.)

 • Názov súboru presahuje maximálny počet znakov. Nemôžete rozdeliť súbor. Skráťte názov súboru.

 • Ihneď za alebo pred bodom, kde chcete rozdeliť súbor, sa nachádza značka stopy. Voľba [At All Track Marks] pre [Divide] s ponukou OPTION nefunguje.

 • Blízko začiatku alebo konca súboru je značka stopy. Voľba [At All Track Marks] pre [Divide] s ponukou OPTION nefunguje.

 • Nemôžete rozdeliť súbor v bode blízko začiatku alebo konca súboru.

 • Existuje súbor s rovnakým názvom, ktorý má značky stopy. Súbor nemôžete premiestniť, kopírovať ani deliť.

New File

Nahraný súbor dosiahol limit maximálnej veľkosti (4 GB pre súbor LPCM a 1 GB pre súbor MP3). Súbor sa automaticky rozdelí a nahrávanie bude pokračovať ako nový súbor.

Cannot Divide - Exceeds Max Number of Files in Folder

Súčet súborov v priečinku alebo celkový počet súborov prekročil limit. Nemôžete rozdeliť súbor. Vymažte nepotrebné súbory a súbor znova rozdeľte.

(Pozrite časť Vymazanie súboru.)

Same File Name Exists

Súbor s rovnakým názvom už existuje. Nemôžete naraz vytvoriť viac než jeden súbor.

Only Activated When Built-In Microphone Used

Snažíte sa o zmenu úrovne citlivosti zabudovaných vstavaných mikrofónov zatiaľ čo k vášmu digitálnemu diktafónu je pripojený externý mikrofón. Keď sú vstavané mikrofóny aktívne ako vstupný zdroj, môžete meniť iba [Built-In Mic Sensitivity].

(Pozri časť Voľba úrovne citlivosti vstavaných mikrofónov (Built-In Mic Sensitivity).)

Only Activated When External Input Used

Snažíte sa zmeniť typ zvukového vstupu na externý mikrofón, ale k vášmu digitálnemu diktafónu nie je žiadny pripojený. Keď je pripojený externý mikrofón, môžete meniť iba [Ext. Input Setting].

(Pozri časť Voľba typu vstupu zvuku a úrovne citlivosti externého mikrofónu (Ext. Input Setting).)

Operation Invalid While Playing

V ponuke OPTION alebo Settings ste zvolili položku, ktorá sa nedá vykonať počas prehrávania. Zastavte prehrávanie a zvoľte položku znova.

Operation Invalid While Recording

V ponuke OPTION alebo Settings ste zvolili položku, ktorá sa nedá vykonať počas nahrávania zvuku alebo FM rádia (iba ICD-UX570F). Zastavte nahrávanie a zvoľte položku znova.

Operation Invalid While Using FM Radio

V ponuke OPTION alebo Settings ste zvolili položku, ktorá sa nedá vykonať počas počúvania FM rádia. Vypnite FM rádio a potom zvoľte ponuku (iba ICD-UX570F).

Deactivated When Audio IN Used

Snažíte sa zmeniť nastavenie Recording Filter, pričom [Ext. Input Setting] je nastavené na [Audio IN]. Funkcia Recording Filter nefunguje, keď je zvolené [Audio IN].

(Pozri časť Voľba typu vstupu zvuku a úrovne citlivosti externého mikrofónu (Ext. Input Setting).)

(Pozri časť Zníženie šumu počas nahrávania (Recording Filter).)

Continue REC in Other Memory

Ak je zapnutá funkcia Cross-Memory REC, váš digitálny diktafón automaticky prepne cieľový priečinok pre ukladanie súborov na ukladanie do náhradnej pamäti a nahrávanie pokračuje, keď sa vyčerpá kapacita aktuálnej pamäte.

(Pozrite časť Prepnutie ukladania do pamäte, aby pokračovalo nahrávanie (Cross-Memory REC).)

Only Active When Built-In Mic Voice Sensitivity Is High/Medium/Low

Snažíte sa o voľbu [Focused/Wide] v [Recording Settings], keď je úroveň citlivosti vašich vstavaných mikrofónov vášho digitálneho diktafónu nastavená na [Auto] alebo [Auto (Music)] v [For Voice] alebo [For Music]. Kým je zvolené [Auto] v [For Voice] alebo [Auto (Music)] v [For Music], funkcia nahrávania [Focused] alebo [Wide] nefunguje.

(Pozri časť Voľba úrovne citlivosti vstavaných mikrofónov (Built-In Mic Sensitivity).)

(Pozri časť Voľba režimu nahrávania (Focused/Wide).)

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.