Používanie ponuky HOME

Ponuka HOME vám umožňuje zvoliť funkciu, hľadať nahrané súbory alebo meniť nastavenia vášho digitálneho diktafónu.

 1. Stlačte a podržte BACK/HOME.

  Zobrazí sa ponuka HOME.

 2. Stlačte(kontrola/rýchlo dozadu) alebo(upozornenie/rýchlo dopredu) pre výber funkcie, ktorú chcete použiť, a potom stlačte(prehrať).

  Môžete si vybrať jednu z nasledujúcich funkcií:

  Music:
  Môžete zvoliť na prehrávanie hudobné súbory importované z počítača.
  Pre nájdenie hudobného súboru môžete zvoliť jednu z kategórií vyhľadávania súborov: [All Songs], [Albums], [Artists] a [Folders].
  Keď importujete hudobné súbory, importujte ich do priečinku MUSIC.
  Recorded Files:
  Môžete voliť súbory na prehrávanie, ktoré nahral digitálny diktafón.
  Pre nájdenie nahraného súboru môžete zvoliť jednu z kategórií vyhľadávania súborov: [Latest Recording], [Search by REC Date], [Search by REC Scene] a [Folders].
  Record:
  Môžete zobraziť pohotovostnú obrazovku nahrávania. Pre spustenie nahrávania stlačte REC/PAUSE.
  FM Radio: (Iba ICD-UX570F)
  Môžete zobraziť obrazovku FM Radio a potom počúvať alebo nahrávať rádiové vysielania.
  Settings:
  Môžete zobraziť  ponuku Settings a meniť rôzne nastavenia digitálneho diktafónu.
  Back to XX(*):
  Túto funkciu zvoľte pre návrat do obraozvky skôr než sa zobrazí ponuka HOME.

  * Aktuálne používaná funkcia sa zobrazí v [XX].

Rada

 • Keď je v okienku displeja ponuka HOME, môžete stlačiť STOP pre návrat do obrazovky skôr než ste zobrazili ponuku HOME.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.