Voľba formátu pre zobrazenie hodín (Time Display)

Môžete si zvoliť medzi 12 alebo 24-hodinovým formátom.

  1. Zvoľte [ Settings] - [Common Settings] - [Date & Time] - [Time Display] v ponuke HOME a stlačte(prehrať).

  2. Stlačte (posun nahor) alebo (posun nadol) pre zvolenie požadovaného formátu a potom stlačte(prehrať).
  3. Stlačte a podržte BACK/HOME pre návrat do ponuky HOME.
    Pre návrat do obrazovky pre zobrazením ponuky HOME stlačte STOP.

Opis položiek ponuky

Môžete si zvoliť jednu z nasledujúcich položiek:

12-Hour:
12:00AM = polnoc, 12:00PM = obed
24-Hour:
00:00 = polnoc, 12:00 = obed

Poznámka

  • Predvolené nastavenie sa líši v závislosti od krajiny alebo regiónu kúpy.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.