Zapnutie alebo vypnutie zvuku pípnutia (Beep)

Zvuk pípnutia činnosti môžete zapnúť alebo vypnúť.

  1. Zvoľte [ Settings] - [Common Settings] - [Beep] v ponuke HOME potom stlačte(prehrať).

  2. Stlačte(posun nahor) alebo(posun nadol) pre nastavenie [ON] alebo [OFF] a potom stlačte(prehrať).
  3. Stlačte a podržte BACK/HOME pre návrat do ponuky HOME.
    Pre návrat do obrazovky pre zobrazením ponuky HOME stlačte STOP.

Opis položiek ponuky

Môžete si zvoliť jednu z nasledujúcich položiek:

ON:
Zaznie pípnutie na znak toho, že bola prijatá činnosť alebo že nastala chyba (predvolené nastavenie).
OFF:
Nezaznie žiadne pípnutie.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.