Používanie časovača spánku (Sleep Timer)

Ak nastavíte časovač spánku, váš digitálny diktafón sa po uplynutí špecifikovaného času automaticky vypne.

 1. Zvoľte [ Settings] - [Common Settings] - [Sleep Timer] v ponuke HOME potom stlačte (prehrať).

 2. Stlačte (posun nahor) alebo (posun nadol) pre zvolenie požadovaného časového obdobia a potom stlačte (prehrať).

  Môžete si vybrať [OFF] (predvolené nastavenie), [15 Min], [30 Min], [60 Min], [90 Min] alebo [120 Min].

 3. Stlačte a podržte BACK/HOME pre návrat do ponuky HOME.

  Pre návrat do obrazovky pre zobrazením ponuky HOME stlačte STOP.

  Keď nastavíte časovač spánku, zobrazí sa [SLEEP] na obrazovke prehrávania súboru (pohotovostná), na obrazovke nahrávania alebo na obrazovke FM rádia (nahrávanie) (iba ICD-UX570F).

Poznámka

 • Ak je zapnutá funkcia Auto Power Off, váš digitálny diktafón sa môže vypnúť skôr, než uplynie čas určený pre časovač spánku.
 • Váš digitálny diktafón sa môže vypnúť skôr, než uplynie čas určený pre časovač spánku dokonca aj vtedy, keď prebieha nahrávanie alebo keď je zapnutá funkcie oneskoreného nahrávania.

Rada

 • Keď zopakujete krok 1 a časovač spánku je už nastavený, na obrazovke s indikáciou aktívneho časovača spánku sa zobrazí čas zostávajúci do spánku digitálneho diktafónu. Ak chcete ponechať časovač spánku zapnutý, zvoľte [Keep On] a pre jeho vypnutie zvoľte [Turn Off].

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.