Systémové obmedzenia

Kvôli niektorým systémovým obmedzeniam na vašom digitálnom diktafóne sa môžete stretnúť s nasledujúcimi problémami, ktoré neznamenajú poruchy.

Hudobné súbory sa nezobrazia vo vami očakávanom poradí a nemôžete ich v tom poradí ani prehrať.

Hudobné súbory, ktoré ste presunuli z počítača do svojho digitálneho diktafónu, sú zoradené podľa metadátového čísla stopy alebo názvu súboru.

Nahraný súbor je rozdelený automaticky.

Ak súbor počas nahrávania dosiahne svoj maximálny limit (4 GB pre súbor LPCM a 1 GB pre súbor MP3), súbor sa rozdelí a určitá časť nahrávky sa môže v bode rozdelenia stratiť.

Všetky znaky sa zobrazujú veľkými písmenami.

V závislosti od kombinácie znakov sa môže názov priečinku, ktorý ste zadali v počítači, zobraziť vo vašom digitálnom diktafóne veľkými písmenami.

V priečinku, názve, mene umelca alebo názve súboru sa zobrazia nečitateľné znaky alebo (štvorec).

Použili ste znaky, ktoré váš digitálny diktafón nedokáže zobraziť. Nepoužívajte 2-bajtové charakteristiky.

Vami stanovený segment opakovania A-B nie je tam, kde ste plánovali.

Môže sa to stať pri niektorých súboroch.

Zvyšný čas nahrávania sa zmenší po rozdelení súboru.

Váš digitálny diktafón používa na spravovanie rozdelených súborov určité miesto pamäte, čo spôsobí zníženie zvyšného času nahrávania.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.