Nahrávanie na vstavanú pamäť

V tejto časti je opísaný postup pre základné nahrávacie činnosti. Zvuk môžete nahrávať so zvolenou úrovňou citlivosti mikrofónov režimu nahrávania.

Poznámka

 • Ak sa počas nahrávania náhodou dotknete svojho digitálneho diktafónu alebo sa s ním dostane do kontaktu iný predmet, môže sa nahrať rušiaci alebo škrípavý zvuk.

Rada

 1. Zvoľte [ Record] v ponuke HOME a potom stlačte (prehrať).

  V okienku displeja je zobrazená pohotovostná obrazovka nahrávania.

 2. Zvoľte ukladanie do pamäte (vstavaná pamäť) a priečinok, do ktorého chcete ukladať nahrané súbory.

  Pre ukladanie nahraných súborov na microSD musíte zmeniť ukladanie do pamäte. Keď je nahrávanie v pohotovosti, zvoľte [Recording Folder] v ponuke HOME a potom pred spustením nahrávania zvoľte [SD Card] na obrazovke Memory Selection.

 3. Digitálny diktafón otočte tak, aby vstavané mikrofóny () smerovali na zdroj cieľového zvuku.

 4. Stlačte REC/PAUSE.

  V okienku displeja sa zobrazí Ikona REC, čo znamená, že sa spustilo nahrávanie; indikátor prevádzky () sa rozsvieti na červeno.

  Ak stlačíte a podržíte REC/PAUSE, digitálny diktafón sa pozastaví a nemôže nahrávať.

  Počas nahrávania sa zobrazí lišta s úrovňou nahrávania (). Priestor medzi znamienkami plus (+) () ukazuje vhodný rozsah pre úroveň nahrávania.

  Ilustrácia znázorňujúca polohu zobrazenia sprievodcu úrovne nahrávania a vhodný rozsah úrovne nahrávania

  Upravte orientáciu vstavaných mikrofónov alebo vzdialenosť od zdroja zvuku alebo zastavte nahrávanie a zmeňte nastavenia citlivosti vstavaných mikrofónov alebo zvoľte scénu tak, aby úroveň nahrávania počas nahrávania spadala do plusových znamienok (+) ako vidíte na obrázku dole.

  Úroveň nahrávania je príliš nízka (tichý zvuk)

  Ilustrácia znázorňujúca vhodný ozsah úrovne nahrávania

  Vhodná úroveň nahrávania

  Ilustrácia znázorňujúca vhodný ozsah úrovne nahrávania

  Úroveň nahrávania je príliš vysoká (zvuk je skreslený)

  Ilustrácia znázorňujúca vhodný ozsah úrovne nahrávania

 5. Pre zastavenie nahrávania stlačte tlačidlo STOP.

  [Saving...] a potom sa zobrazí pohotovostná obrazovka nahrávania.

  Teraz môžete stlačiť (prehrať) pre prehranie práve nahratého súboru.

Poznámka

 • Keď je v okienku displeja [Saving...], váš digitálny diktafón ukladá súbor do pamäte. Ak digitálny diktafón beží na AC elektrický prúd, neodpájajte USB AC adaptér (komerčne dostupný), aby nedošlo k poškodeniu dát.

Rada

 • Keď prebieha prehrávania alebo v okienku displeja je ponuka, môžete naďalej stlačiť REC/PAUSE pre spustenie nahrávania.

 • Keď je v okienku displeja ponuka, môžete naďalej stlačiť REC/PAUSE pre pozastavenie prebiehajúceho nahrávania.

 • Nahrané súbory sú nazvané [(dátum nahrávania)_(čas nahrávania).(formát súboru)] (napr. 191010_1010.mp3).

 • Keď prebieha prehrávanie alebo je v pohotovosti, môžete stlačiť a podržať REC/PAUSE, aby váš digitálny diktafón pozastavil nahrávanie, a zobrazí sa lišta s úrovňou nahrávania. Môžete upravovať citlivosť vstavaných mikrofónov a sledovať pri tom lištu s úrovňou nahrávania bez toho, aby ste nahrávali nepotrebné zvukové dáta.

 • Ak súbor počas nahrávania dosiahne svoj maximálny limit (4 GB pre súbor LPCM a 1 GB pre súbor MP3), súbor sa rozdelí a určitá časť nahrávky sa môže v bode rozdelenia stratiť.

  Maximálny čas nahrávania jedného súboru pozrite v časti Maximálny čas nahrávania.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.