Vylaďovanie FM rádiovej stanice (iba ICD-UX570F)

Zvoľte a vylaďte na frekvencie FM rádiových staníc, ktoré sa vám páčia (manuálne hľadanie).

Počas počúvania FM rádia šnúra slúchadiel (nie sú súčasťou dodávky) funguje ako anténa FM rádia pre váš digitálny diktafón. Pre lepší príjem signálu odporúčame pripojiť slúchadlá ku konektoru (slúchadlá) a šnúru čo najviac roztiahnuť.

Počas počúvania cez vstavaný reproduktor pripojte slúchadlá ku konektoru (slúchadlá) na digitálnom diktafóne a šnúru čo najviac roztiahnite.

 1. Zvoľte [ FM Radio] v ponuke HOME a potom stlačte (prehrať).

  Vojdete do režimu FM rádia.

  Ak nie sú k digitálnemu diktafónu pripojené žiadne slúchadlá, na okienku displeja sa zobrazí [Attach Headphones. It Acts as the Antenna.]. V takom prípade pripojte slúchadlá ku konektoru (slúchadlá).

 2. Pre vyladenie stanice opakovane stláčajte (posun nahor) alebo (posun nadol).

  Stlačte a podržte (posun nahor) alebo (posun nadol), až kým vám zmena čísel frekvencie na okienku displeja nedovolí preskúmať frekvencie (automatické hľadanie). Frekvencie na obrazovke digitálneho diktafónu sa menia a automaticky sa zastavia, keď digitálny diktafón zachytí ďalšiu dostupnú FM rádiovú stanicu.

  Predvolené nastavenie je, že FM rádio budete počuť z pripojených slúchadiel. Ak chcete počuť zvuk zo vstavaného reproduktora, zmeňte nastavenia v [Audio Output]. Ďalšie informácie pozrite v kapitole Prepínanie výstupu FM rádia medzi vstavaným reproduktorom a slúchadlami (iba ICD-UX570F).

 3. Pre vypnutie FM rádia stlačte STOP.

Vyladenie na FM rádiovú stanicu s číslom prednastavenej stanice

Keď ste priradili FM rádiové stanice k číslam prednastavených staníc, môžete vyhľadať číslo prednastavenej stanice, aby ste vyladili na priradenú FM rádiovú stanicu. Pokyny, ako pridať prednastavenie, si pozrite v nasledujúcich témach.

Pre vyladenie na rádiovú stanicu pomocou čísel prednastavených staníc vykonajte kroky po vyššie uvedený krok 3 a opakovane stlačte (kontrola/rýchlo dozadu) alebo (upozornenie/rýchlo dopredu). (Vyladenie prednastavených staníc)

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.