Nájdenie miesta na prehrávanie so zoznamom značiek stopy (Track Mark List)

Miesto prehrávania môžete nájsť tak, že na obrazovke Track Mark List zvolíte značku stopy.

  1. Keď je prehrávanie v pohotovosti alebo prebieha, zvoľte [Track Mark List] v ponuke OPTION a potom stlačte(prehrať).

  2. Stlačte (posun nahor) alebo (posun nadol) pre požadovanú značku stopy a potom stlačte(prehrať).

    Súbor sa začne prehrávať od zvoleného bodu značky stopy.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.