Voľba režimu nahrávania (REC Mode)

Môžete zvoliť režim nahrávanie zvukových nahrávok. Túto položku ponuky nastavte ešte pred spustením nahrávania.

  1. Zvoľte [ Settings] - [Recording Settings] - [REC Mode] v ponuke HOME potom stlačte (prehrať).

    Keď nastavíte režim nahrávania na nahrávanie FM rádia, zvoľte [ Settings] - [FM Radio Settings] - [REC Mode (FM Radio)] v ponuke HOME a potom stlačte (prehrať) (iba ICD-UX570F).

  2. Stlačte (posun nahor) alebo (posun nadol) pre zvolenie požadovaného režimu nahrávania a potom stlačte (prehrať).
  3. Stlačte a podržte BACK/HOME pre návrat do ponuky HOME.

    Pre návrat do obrazovky pre zobrazením ponuky HOME stlačte STOP.

Opis položiek ponuky

Môžete si zvoliť jednu z nasledujúcich položiek:

LPCM 44.1kHz/16bit:
LPCM (nekomprimované) v režime nahrávania vysokej kvality stereo
MP3 192kbps:
MP3 (komprimované) v režime nahrávania štandardnej kvality stereo (predvolené nastavenie)
MP3 128kbps:
MP3 (komprimované) v režime dlhohrajúceho nahrávania stereo
MP3 48kbps(MONO):
MP3 (komprimované) v monofónnom štandardnom režime nahrávania

Poznámka

  • Pre hudobné vystúpenia odporúčame nahrávky s dobrou kvalitou zvuku v LPCM 44.1kHz/16bit.
  • Pre situácie ako dlhé skúšky hudobných nástrojov, zdieľanie dát a distribúciu hudby odporúčame nahrávky vo formáte MP3 so skomprimovaným zdrojom zvuku, výsledkom ktorého je malá veľkosť dát.
  • Vysielanie FM rádia nemôžete nahrávať v LPCM 44.1kHz/16bit. (Iba ICD-UX570F.)

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.