Vymazanie priečinku

Môžete zvoliť priečinok a vymazať ho.

 1. Zvoľte [ Music] alebo [ Recorded Files] v ponuke HOME a potom stlačte (prehrať).
 2. Stlačte(posun nahor) alebo(posun nadol) pre nastavenie [Folders] a potom stlačte(prehrať).
 3. Zvoľte pamäť, do ktorej sa ukladajú priečinky a potom stlačte(prehrať).
 4. Keď je zvolený priečinok, ktorý chcete vymazať (farba displeja je obrátená), zvoľte [Delete Folder] v ponuke OPTION a potom stlačte(prehrať).

  Na okienku displeja sa zobrazí [Delete Folder?].

 5. Stlačte(posun nahor) alebo(posun nadol) pre nastavenie [Yes] a potom stlačte(prehrať).

  Zvolený priečinok sa vymaže.

Ak zvolený priečinok obsahuje súbory, zobrazí sa [Delete All Files in This Folder?]. Stlačte(posun nahor) alebo(posun nadol) pre zvolenie [Yes] a stlačte(prehrať) pre vymazanie priečinku a jeho súborov. Ak však zvolený priečinok obsahuje podpriečinky, nemôžete vymazať podpriečinky a ich súbory.

Poznámka

 • Ak zvolený priečinok obsahuje chránené súbory, pokus o vymazanie priečinku vymaže iba nechránené súbory a priečinok a chránené súbory ostanú nevymazané. Najprv odstráňte z týchto súborov ochranu a potom vymažte priečinok. Pokyny, ako odstrániť ochranu, pozrite v časti Ochrana súboru.

Rada

 • Pre zrušenie procesu mazania zvoľte v kroku 5 [No] a potom stlačte(prehrať).

 • Ak vymažete aktuálny priečinok na ukladanie nahraných súborov, v okienku displeja sa zobrazí [Switch Recording Folder] a [FOLDER01] (predvolený priečinok na ukladanie) sa priradí ako nový priečinok na ukladanie nahraných súborov.

 • Ak vymažete všetky priečinky na ukladanie nahraných súborov, okienku displeja sa zobrazí [No Folders - Creating New Recording Folder] a automaticky sa vytvorí [FOLDER01].

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.