Používanie ponuky OPTION

Ponuku OPTION môžete zobraziť s tlačidlom OPTION. Položky ponuky OPTION sa líšia v závislosti od zvolenej funkcie vášho digitálneho diktafónu.

Poznámka

  • Ponuka OPTION sa nemusí zobraziť, závisí to od obrazovky v okienku displeja.

  1. Zvoľte funkciu, ktorú chcete používať v ponuke HOME, a stlačte OPTION.

    Zobrazí sa ponuka OPTION so súvisiacou zvolenou funkciou.

  2. Stlačte (posun nahor) alebo (posun nadol) pre zvolenie požadovanej položky ponuky a potom stlačte (prehrať).
  3. Stlačte(posun nahor) alebo (posun nadol) pre zvolenie požadovaného nastavenia a potom stlačte(prehrať).

Rada

  • Pre návrat do predchádzajúcej obrazovky stlačte BACK/HOME, keď je v okienku displeja ponuka OPTION.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.