Voľba formátu pre zobrazenie hodín (Date Display Format)

Môžete si zvoliť formát pre zobrazenie hodín, ktorý vám vyhovuje.

  1. Zvoľte [ Settings] - [Common Settings] - [Date & Time] - [Date Display Format] v ponuke HOME a stlačte(prehrať).

  2. Stlačte (posun nahor) alebo (posun nadol) pre zvolenie požadovaného formátu a potom stlačte(prehrať).
  3. Stlačte a podržte BACK/HOME pre návrat do ponuky HOME.
    Pre návrat do obrazovky pre zobrazením ponuky HOME stlačte STOP.

Opis položiek ponuky

Môžete si zvoliť jednu z nasledujúcich položiek:

YYYY/MM/DD:
Dátum sa zobrazí vo formáte rok/mesiac/deň.
MM/DD/YYYY:
Dátum sa zobrazí vo formáte mesiac/deň/rok.
DD/MM/YYYY:
Dátum sa zobrazí vo formáte deň/mesiac/rok.

Poznámka

  • Predvolené nastavenie sa líši podľa toho, kde ste kúpili digitálny diktafón.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.