Zmena ukladania do pamäti a priečinku na ukladanie nahrávaných súborov

Súbory nahrávané cez vstavané mikrofóny sa predvolene ukladajú do [FOLDER01] a súbory s nahraným FM rádiom sa ukladajú do [RADIO01] (iba ICD-UX570F) v [Built-In Memory].

Pre zmenu ukladania do pamäte a priečinku na ukladanie nahrávaných súborov vykonajte nasledujúce kroky:

  1. Keď je nahrávanie v pohotovosti, zvoľte [Recording Folder] v ponuke OPTION a potom stlačte (prehrať).

    V okienku displeja je zobrazená obrazovka Memory Selection.

  2. Stlačte (posun nahor) alebo(posun nadol) pre nastavenie [Built-In Memory] alebo [SD Card] a potom stlačte (prehrať).

  3. Stlačte(posun nahor) alebo (posun nadol) pre zvolenie požadovaného priečinku a potom stlačte(prehrať).

Rada

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.