Používanie funkcie oneskorenia nahrávania

Digitálny diktafón môžete nastaviť tak, aby po uplynutí špecifikovaného času začal automaticky nahrávať.

 1. Keď je nahrávanie v pohotovosti, zvoľte [Recording Delay] v ponuke OPTION a potom stlačte (prehrať).

 2. Stlačte (posun nahor) alebo (posun nadol) pre zvolenie požadovanej doby a potom stlačte (prehrať).

  Môžete vyberať od [15 Sec] do [60 Min].

  Zobrazí sa obrazovka s odpočítavaním.

  Nahrávanie sa spustí po uplynutí stanoveného času.

Poznámka

 • Počas odpočítavania sú vypnuté OPTION, T-MARK, (prehrať), STOP, (posun nahor), (posun nadol), (kontrola/rýchlo dozadu) a (upozornenie/rýchlo dopredu).
 • Ak počas odpočítavania vypnete zariadenie alebo ak uplynie čas stanovený pre časovač spánku, váš digitálny diktafón sa vypne.
 • Počas odpočítavania sa váš digitálny diktafón nevypne ani po uplynutí času stanoveného pre funkciu Auto Power Off.

Rada

 • Pre zrušenie procesu nastavenia funkcie oneskorenia nahrávania stlačte počas odpočítavania BACK/HOME, stlačte (posun nahor) alebo (posun nadol) pre zvolenie [Yes] a potom (prehrať).
 • Ak počas odpočítavania stlačíte REC/PAUSE, funkcia oneskorenia nahrávania sa zruší a spustí sa nahrávanie.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.