Zmena názvu súboru

Názvy súborov uložených v [ Recorded Files] v ponuke HOME môžete tak, že pridáte jednu zo šablón predpôn.

  1. Zvoľte súbor, ktorý chcete premenovať.
  2. Keď je prehrávanie v pohotovosti, zvoľte [Change File Name] v ponuke OPTION a potom stlačte (prehrať).

  3. Stlačte (posun nahor) alebo (posun nadol) pre zvolenie požadovanej predpony a potom stlačte (prehrať).

    Na okienku displeja sa zobrazí [Please Wait] a k názvu súboru sa pridá zvolená predpona a podčiarknutie (_).

    Príklad ([Important] sa pridá k súboru 191010_1010.mp3): Important_191010_1010.mp3

Poznámka

  • Nemôžete meniť názov chráneného súboru. Pre zmenu názvu chráneného súboru z neho najprv odstráňte ochranu a potom ho premenujte. Pokyny, ako odstrániť ochranu, pozrite v časti Ochrana súboru.
  • Nemôžete meniť názvy súborov v [ Music].

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.