Zmena názvu priečinku

Meniť názvy priečinkov na ukladanie súborov, ktoré ste nahrali so svojím digitálnym diktafónom, môžete tak, že zvolíte názov priečinku zo šablóny.

  1. Zvoľte [ Recorded Files] v ponuke HOME a potom stlačte (prehrať).
  2. Stlačte (posun nahor) alebo (posun nadol) pre zvolenie [Folders].
  3. Zvoľte [Built-In Memory] alebo [SD Card] na obrazovke Folders.
  4. Stlačte (posun nahor) alebo (posun nadol) pre zvolenie priečinku, ktorý chcete premenovať.
  5. Zvoľte [Change Folder Name] v ponuke OPTION a potom stlačte (prehrať).

  6. Stlačte (posun nahor) alebo (posun nadol) pre zvolenie požadovaného názvu priečinku a potom stlačte (prehrať).

    Na okienku displeja sa zobrazí [Please Wait] a názov priečinku sa zmení.

Poznámka

  • Nemôžete meniť názvy priečinkov v [ Music].

Rada

  • Ku každému názvu priečinku sa ako prípona vždy pridá poradové číslo (01 až 10). Ak si zvolíte názov priečinku, ktorý už existuje, ďalšie priečinky s rovnakým názvom dostanú príponu s poradovým číslom (02 až 10).

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.