Zapnutie alebo vypnutie indikátora prevádzky (LED)

Indikátor prevádzky môžete nastaviť tak, aby sa počas činností digitálneho diktafónu zapol alebo vypol.

  1. Zvoľte [ Settings] - [Common Settings] - [LED] v ponuke HOME potom stlačte (prehrať).

  2. Stlačte (posun nahor) alebo(posun nadol) pre nastavenie [ON] alebo [OFF] a potom stlačte (prehrať).
  3. Stlačte a podržte BACK/HOME pre návrat do ponuky HOME.
    Pre návrat do obrazovky pre zobrazením ponuky HOME stlačte STOP.

Opis položiek ponuky

Môžete si zvoliť jednu z nasledujúcich položiek:

ON:
Indikátor prevádzky svieti alebo bliká v závislosti od činnosti digitálneho diktafónu (predvolené nastavenie).
OFF:
Indikátor prevádzky ostane zhasnutý počas činností digitálneho diktafónu.

Poznámka

  • Ak je digitálny diktafón pripojený k počítaču, indikátor prevádzky sveiti alebo bliká, aj keď je nastavenie [OFF].

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.