Nahrávanie zvuku z externého zariadenia s funkciou synchronizovaného nahrávania (SYNC REC)

Môžete vytvárať hudobné súbory aj bez použitia počítača tým, že budete nahrávať zvuk / hudbu zo zariadenia (kazetový rekordér, magnetofónový rekordér, TV atď.), ktoré je pripojené k vášmu digitálnemu diktafónu.

Pri zapnutej funkcii synchronizovaného nahrávania sa digitálny diktafón pozastaví po 2 sekundách bez vstupu zvuku. Keď vstup zvuku pokračuje, spustí sa nahrávanie a zvuk sa uloží do nového súboru.

 1. Keď neprebiehajú žiadne činnosti digitálneho rekordéra, pripojte externé zariadenie () ku konektoru (mikrofón) digitálneho diktafónu.

  Na pripojenie výstupného konektoru zvuku (stereo mini konektor) na externom zariadení a konektoru (mikrofón) digitálneho diktafónu použite zvukový pripájací kábel (komerčne dostupný).

  Na okienku displeja sa zobrazí [Ext. Input Setting]. Ak nie, zvoľte [ Settings] - [Recording Settings] - [Ext. Input Setting] v ponuke HOME.

 2. Stlačte(posun nahor) alebo(posun nadol) pre nastavenie [Audio IN] a potom stlačte(prehrať).

  Na okienku displeja sa zobrazí [Use SYNC REC Function to Record?].

 3. Stlačte(posun nahor) alebo(posun nadol) pre nastavenie [Yes] a potom stlačte(prehrať).
  Funkcia synchronizovaného nahrávania je zapnutá.
 4. Stlačte REC/PAUSE.
  Na okienku displeja sa zobrazí blikanie Ikona PAUSE a digitálny diktafón sa pozastaví.
 5. Spustite prehrávanie na pripojenom externom zariadení.
  Zobrazí sa Ikona REC a digitálny diktafón začne synchronizované nahrávanie.
Ak je na 2 sekundy prerušený vstup zvuku, na okienku displeja sa zobrazí blikanie Ikona PAUSE a digitálny diktafón sa pozastaví. Keď vstup zvuku pokračuje, spustí sa nahrávanie a zvuk sa uloží do nového súboru.

Rada

 • Ak úroveň nahrávania nie je správna, pripojte svoj digitálny diktafón ku konektoru slúchadiel (stereo mini konektor) na externom zariadení so zvukovým pripájacím káblom a počas tohto kontrolujte lištu úrovne nahrávania digitálneho diktafónu. Ďalšie informácie pozrite v časti O lište s úrovňou nahrávania.

 • Keď sa pokúsite spustiť synchronizované nahrávanie, keď už prebieha nahrávanie, digitálny diktafón prestane nahrávať.

  Znova zopakujte kroky 4 a 5.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.