Vymazanie značky stopy

Môžete vymazať najbližšiu značku stopy pred bodom, kde ste zastavili prehrávanie.

 1. Zvoľte súbor, z ktorého chcete vymazať značky stopy.
 2. Prehrávajte súbor a zastavte sa na bode po značke stopy, ktorú chcete vymazať.
 3. Zvoľte [Delete Track Marks] - [This Track Mark] v ponuke OPTION potom stlačte(prehrať).

  Na okienku displeja sa zobrazí [Delete Track Mark?].

 4. Stlačte(posun nahor) alebo(posun nadol) pre nastavenie [Yes] a potom stlačte(prehrať).

  Na okienku displeja sa zobrazí [Please Wait] a zvolená značka stopy sa vymaže.

  A. Pred vymazaním značky stopy:(stop) označuje bod, kde ste zastavili prehrávanie.

  B. Po vymazaní značky stopy: Najbližšia značka stopy pred bodom, kde ste zastavili prehrávanie, sa vymaže.

Poznámka

 • Značky stopy nemôžete mazať z chráneného súboru. Pre mazanie značky stopy z chráneného súboru z neho najprv odstráňte ochranu a potom vymažte značky stopy. Pokyny, ako odstrániť ochranu, pozrite v časti Ochrana súboru.
 • Keď je prehrávanie v pohotovosti, nemôžete vymazať značky stopy s ponukou OPTION. Na voľbu súboru obsahujúceho značku stopy, ktorú chcete vymazať, použite ponuku HOME.

Rada

 • Pre zrušenie procesu mazania zvoľte v kroku 4 [No] a potom stlačte(prehrať).

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.