Vymazanie všetkých značiek stopy vo zvolenom súbore naraz

Môžete vymazať všetky značiek stopy zvoleného súboru.

  1. Zvoľte súbor, z ktorého chcete vymazať značky stopy.
  2. Zvoľte [Delete Track Marks] - [All Track Marks] v ponuke OPTION potom stlačte(prehrať).

    Na okienku displeja sa zobrazí [Delete All Track Marks?].

  3. Stlačte(posun nahor) alebo(posun nadol) pre nastavenie [Yes] a potom stlačte(prehrať).
    Zobrazí sa [Please Wait] a vymažú sa naraz všetky značky stopy.

Poznámka

  • Značky stopy nemôžete mazať z chráneného súboru. Pre mazanie značky stopy z chráneného súboru z neho najprv odstráňte ochranu a potom vymažte značky stopy. Pokyny, ako odstrániť ochranu, pozrite v časti Ochrana súboru.
  • Značky stopy nemôžete mazať, keď je nahrávanie v pohotovosti. Na voľbu súboru obsahujúceho značku stopy, ktorú chcete vymazať, použite ponuku HOME.

Rada

  • Pre zrušenie procesu mazania zvoľte v kroku 3 [No] a potom stlačte(prehrať).

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.