O priečinkoch a súboroch

nižšie je zobrazená štruktúra priečinkov a súborov, ktorú vidíte vo svojom digitálnom diktafóne.

V [ Recorded Files]

[FOLDER01]: Nahrané súbory sa ukladajú.

[RADIO01]: Ukladajú sa súbory s nahratým FM rádiom. (Iba ICD-UX570F)

Priečinky [FOLDER01] a [RADIO01] sú hierarchicky nižšie oproti priečinku [Recorded Files] v ponuke HOME. Nahrané súbory sa uložia do jedného z priečinkov.

A: Ponuka HOME

B: Priečinky

C: Súbory

* iba ICD-UX570F.

V [ Music]

Priečinky s názvom umelca a albumu sú hierarchicky nižšie oproti priečinku [Music] v ponuke HOME. Hudobné súbory sa uložia do týchto priečinkov.

A: Ponuka HOME

B: Priečinky

C: Súbory

* iba ICD-UX570F.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.