Snímání videa

Videosekvence lze natáčet stiskem tlačítka MOVIE (video).

 1. Stisknutím tlačítka MOVIE zahájíte záznam.

  • Protože je [Tlačítko MOVIE] nastaveno na [Vždy] ve výchozích nastaveních, může snímání videa začít z jakéhokoli režimu snímání.

 2. Chcete-li záznam ukončit, stiskněte opět tlačítko MOVIE.

Tip

 • Funkci zahájení nebo ukončení nahrávání videa lze přiřadit k požadované klávese. MENU (Nastavení snímání2) → [Vlastní klávesa] → nastavte [MOVIE] k požadované klávese.
 • Když chcete specifikovat oblast, na kterou se má zaostřit, nastavte oblast pomocí [Oblast ostření].
 • Když chcete udržet zaostření na obličeji, upravte kompozici tak, aby se rámeček zaostření a rámeček detekce obličeje překrývaly nebo nastavte [Oblast ostření] na [Široká].
 • Při snímání videa můžete rychle zaostřit stisknutím spouště napůl. (V některých případech se může nahrát zvuk činnosti automatického ostření.)
 • Pro nastavení rychlosti závěrky a hodnoty clony na požadované hodnoty nastavte režim snímání na (Video) a vyberte požadovaný režim expozice.
 • Po snímání se zobrazí ikona, která říká, že se zapisují data. Nevytahujte paměťovou kartu, pokud je zobrazena tato ikona.
 • Pro snímání videa se použijí následující nastavení pro fotografie:
  • Vyvážení bílé
  • Kreativní styl
  • Režim měření
  • Prior. obl./oka v AF
  • Prior. ob. víceb. měř.
  • Opt. dyn. rozs.
  • Kompenz. objektivu
 • Nastavení citlivosti ISO, kompenzaci expozice a oblast ostření můžete při snímání videa změnit.
 • Při snímání videa může být nahraný snímek vysílán bez zobrazení informací o snímání, když nastavíte [Zobraz. info. HDMI] na [Vypnuto].

Poznámka

 • Při nahrávání videa se může nahrát také zvuk objektivu a činnosti přístroje.
  Zvuk můžete vypnout výběrem MENU → (Nastavení snímání2) → [Nahrávání zvuku][Vypnuto].
 • Při natáčení se může v některých situacích zaznamenat zvuk háčků řemínku na rameno (trojúhelníkový háček).
 • Aby se při snímání videa, když se používá motorický zoom, nenahrál zvuk činnosti kroužku zoomu, doporučujeme nahrávat videa pomocí páčky zoomu. Když posunujete páčku zoomu, dejte prst na páčku lehce a pracujte plynule.
 • Teplota fotoaparátu má tendenci růst, když nahráváte videa nepřetržitě, takže se fotoaparát může jevit jako zahřátý. Nejedná se o závadu. Může se také objevit [Přehřátí fotoaparátu. Nechte jej vychladnout.]. V takovém případě vypněte napájení a počkejte, než fotoaparát vychladne a bude znovu připraven ke snímání.
 • Když se objeví ikona , vzrostla teplota fotoaparátu. Vypněte napájení a počkejte, než přístroj vychladne a bude znovu připraven ke snímání.
 • Doba nepřetržitého snímání videa viz „Doby nahrávání videa“. Když je záznam videosekvence ukončen, můžete nahrát další opětovným stiskem tlačítka MOVIE. Nahrávání může skončit na ochranu přístroje. Záleží na teplotě přístroje nebo akumulátoru.
 • Když je volič režimů nastaven na (Video) nebo nebo při snímání videa nemůžete vybrat [Sledování] pro [Oblast ostření].
 • V režimu [Program auto] při snímání videa jsou hodnota clony a rychlost závěrky nastaveny automaticky a nelze je změnit. Z toho důvodu může být rychlost závěrky rychlá v jasném prostředí a pohyb objektu nemusí být zaznamenán plynule. Změnou režimu expozice a nastavením hodnoty clony a rychlosti závěrky můžete zaznamenat pohyb objektu plynule.
 • Při pořizování videa jsou k dispozici hodnoty ISO mezi ISO 100 a ISO 102400. Je-li hodnota ISO nastavena na hodnotu vyšší než ISO 102400, nastavení se automaticky přepne na ISO 102400. Až dokončíte záznam videa, hodnota ISO se vrátí na původní nastavení.
 • V režimu snímání videa, lze vybrat citlivost ISO mezi ISO 100 a ISO 102400. Je-li hodnota ISO nastavena na hodnotu nižší než ISO 100, nastavení se automaticky přepne na ISO 100. Až dokončíte záznam videa, hodnota ISO se vrátí na původní nastavení.
 • V režimu snímání videa nelze v [Obrazový efekt] nastavit následující nastavení. Když začne nahrávání videa, dočasně se nastaví [Vypnuto].
  • Mono. s bohat. tóny
 • Pokud zamíříte fotoaparát na extrémně silný světelný zdroj při snímání videa při nízké citlivosti ISO, může se nasvícená oblast snímku nahrát jako černá.
 • Pokud je režim zobrazení displeje nastaven na [Pro hledáček], přepne se režim zobrazení na [Zobraz. všech inf.], když začne nahrávání videa.
 • Použijte PlayMemories Home při importování videa XAVC S a AVCHD do počítače.