Ostření na oči (Nast. AF na obl./oko)

Funkce [Nast. AF na obl./oko] se používá pro určení toho, zda fotoaparát ostří s prioritou na obličeje/oči.


Jsou dva způsoby použití funkce [AF podle oka], každý z nich se liší podle specifikací. Vhodný způsob vyberte podle svého záměru.

Funkce [AF podle oka] prostřednictvím [Nast. AF na obl./oko] Funkce [AF podle oka] prostřednictvím vlastní klávesy

Podrobnosti naleznete zde.

Detekce objektů Fotoaparát detekuje obličeje/oči s větší prioritou. Fotoaparát detekuje výhradně obličeje/oči.
Příprava Vyberte [Nast. AF na obl./oko][Prior. obl./oka v AF][Zapnuto]. Funkci [AF podle oka] přiřaďte požadované klávese pomocí [Vlastní klávesa].
Jak použít funkci [AF podle oka] Stiskněte tlačítko spouště napůl. Stiskněte klávesu, ke které jste přiřadili funkci [AF podle oka].*
Specifikace
 • Když fotoaparát detekuje obličeje nebo oči uvnitř či v okolí označené oblasti ostření, zaostří na obličeje nebo oči s větší prioritou.
 • Když fotoaparát nedetekuje obličeje nebo oči uvnitř či v okolí označené oblasti ostření, zaostří na jiný detekovatelný objekt.
 • Fotoaparát ostří kdekoli na displeji výhradně na obličeje nebo oči bez ohledu na nastavení [Oblast ostření].
 • Fotoaparát nezaostří automaticky na jiný objekt, pokud kdekoli na displeji nedetekuje obličej nebo oči.
Režim blesku Řídí se nastavením označeným pomocí možnosti [Režim ostření]. Řídí se nastavením označeným pomocí možnosti [Režim ostření].
Oblast ostření Řídí se nastavením označeným pomocí možnosti [Oblast ostření]. Oblastí ostření se dočasně stane celý displej bez ohledu na nastavení [Oblast ostření].
Jak fungují následující funkce v [Nast. AF na obl./oko]
 • Detekce subjektu
 • Výběr prav./lev. oka
 • Zob. rám. det. obl.
 • Zobr. oka zvířete
Řídí se nastavením označeným pomocí jednotlivých položek menu. Řídí se nastavením označeným pomocí jednotlivých položek menu.

*Bez ohledu na to, zda je [Prior. obl./oka v AF] v [Nast. AF na obl./oko] nastavena na [Zapnuto] nebo [Vypnuto], můžete použít funkci [AF podle oka] prostřednictvím vlastní klávesy. Stačí stisknout vlastní klávesu, ke které jste přiřadili funkci [AF podle oka].

Tip

Udržení zaostření na pohybující se oči nebo obličej (AF podle oka + Sledování)


 1. MENU(Nastavení snímání1) → [Nast. AF na obl./oko] → požadovaná položka nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Prior. obl./oka v AF:
Nastaví, zda se budou detekovat obličeje nebo oči v oblasti ostření a bude se ostřit na oči (AF podle oka), když je aktivováno automatické ostření. ([Zapnuto]/[Vypnuto]) (Poznámka: Činnosti fotoaparátu se liší při použití vlastní klávesy ke spuštění funkce [AF podle oka].)
Detekce subjektu:
Specifikuje cíl, který má být detekován.
[Člověk]: Detekuje obličeje nebo oči osob.
[Zvíře]: Detekuje oči zvířat. Obličeje zvířat detekovány nejsou.
Výběr prav./lev. oka:
Specifikuje oko, které má být detekováno, když je [Detekce subjektu] nastavena na [Člověk]. Pokud je vybráno [Pravé oko] nebo [Levé oko], bude detekováno pouze vybrané oko. Když je [Detekce subjektu] nastavena na [Zvíře], nelze použít [Výběr prav./lev. oka].
[Auto]: Fotoaparát detekuje oči automaticky.
[Pravé oko]: Detekuje se pravé oko objektu (oko na levé straně z pohledu fotografa).
[Levé oko]: Detekuje se levé oko objektu (oko na pravé straně z pohledu fotografa).
Zob. rám. det. obl.:
Nastaví, zda se zobrazí rámeček pro detekci obličeje, když je detekován obličej osoby. ([Zapnuto]/[Vypnuto])
Zobr. oka zvířete:
Nastaví, zda se zobrazí rámeček detekce oka, když je detekováno oko zvířete. ([Zapnuto]/[Vypnuto])


Rámeček detekce obličeje

Když přístroj detekuje obličej, objeví se šedý rámeček detekce obličeje. Když přístroj určí, že automatické ostření je povoleno, rámeček detekce obličeje zbělá.
Pokud jste registrovali pořadí priority pro každý obličej pomocí [Registrace obličeje], přístroj automaticky vybere obličej s nejvyšší prioritou a rámeček detekce obličeje na tomto obličeji zbělá. Rámečky detekce ostatních registrovaných obličejů budou červenofialové.


Rámeček detekce oka

Když je detekováno oko a fotoaparát určí, že je vzhledem k nastavením možné automatické ostření, objeví se bílý rámeček detekce oka.
Rámeček detekce oka se zobrazí následovně, když je [Detekce subjektu] nastavena na [Zvíře].


[AF podle oka] podle vlastní klávesy

Funkce AF podle oka může být také použita přiřazením [AF podle oka] k vlastní klávese. Fotoaparát může ostřit na oči po celou dobu, kdy držíte klávesu. To se hodí, když chcete funkci AF podle oka použít dočasně na celou obrazovku bez ohledu na nastavení pro [Oblast ostření]. Fotoaparát neostří automaticky, pokud nejsou detekovány obličeje nebo oči.
(Poznámka: Když se pokusíte zaostřit na oči stisknutím tlačítka spouště napůl, fotoaparát detekuje pouze obličeje nebo oči uvnitř či v okolí oblasti ostření označené pomocí nastavení [Oblast ostření]. Pokud fotoaparát nedetekuje obličeje ani oči, provede normální automatické zaostřování.)

 1. MENU → (Nastavení snímání2) → [Vlastní klávesa] → požadovaná klávesa, pak přiřaďte klávese funkci [AF podle oka].
 2. MENU → (Nastavení snímání1) → [Nast. AF na obl./oko][Detekce subjektu]→ požadované nastavení.
 3. Fotoaparát nasměrujte na obličej osoby nebo zvířete a stiskněte tlačítko, kterému jste přiřadili funkci [AF podle oka].
 4. Při stisknuté klávese stiskněte tlačítko spouště.


[Přep. pravé/levé oka] podle vlastní klávesy

Když je [Výběr prav./lev. oka] nastaven na [Pravé oko] nebo [Levé oko], můžete změnit, které oko chcete detekovat, stiskem vlastní klávesy, ke které jste přiřadili funkci [Přep. pravé/levé oka].

Když je [Výběr prav./lev. oka] nastaven na [Auto], můžete dočasně změnit, které oko chcete detekovat, stiskem vlastní klávesy, ke které jste přiřadili funkci [Přep. pravé/levé oka].

Dočasný výběr levého/pravého se zruší, když vykonáte následující činnosti, atd. Fotoaparát se vrátí do automatické detekce očí.

 • Přestanete tisknout tlačítko spouště napůl.
 • Přestanete tisknout vlastní klávesu, ke které je přiřazeno [AF zapnut] nebo [AF podle oka].
 • Stisknete tlačítko Fn nebo tlačítko MENU.


Tip

 • Když není [Výběr prav./lev. oka] nastaven na [Auto] nebo provedete [Přep. pravé/levé oka] pomocí vlastní klávesy, objeví se rámeček detekce oka.
 • Pokud chcete, aby rámeček detekce oka nebo obličeje zmizel za jistou dobu poté, co fotoaparát zaostří na obličej nebo oko, nastavte [Autom. zruš. obl. AF] na [Zapnuto].
 • Pro detekci očí zvířete upravte kompozici tak, aby obě oči a nos zvířete byly uvnitř úhlu pohledu. Když zaostříte na obličej zvířete, bude snazší detekovat oči zvířete.

Poznámka

 • Když je [Detekce subjektu] nastavena na [Člověk], oči zvířete nebudou detekovány. Když je [Detekce subjektu] nastavena na [Zvíře], obličeje osob nebudou detekovány.
 • Když je [Detekce subjektu] nastavena na [Zvíře], nebudou následující funkce k dispozici.
  • Prior. ob. víceb. měř.
  • Priorita regist. oblič.
 • Funkce [AF podle oka] možná nebude pracovat dobře v následujících situacích:
  • Když má osoba sluneční brýle.
  • Když jsou oči zakryty vlasy.
  • Ve slabém světle nebo protisvětle.
  • Když jsou oči zavřené.
  • Když je osoba ve stínu.
  • Když není na osobu zaostřeno.
  • Když se osoba příliš pohybuje.
 • Když se osoba příliš pohybuje, nemusí se rámeček správně zobrazit přes oči.
 • Někdy nelze na oči zaostřit. Záleží na okolnostech. Když se to stane, fotoaparát detekuje a zaostří na obličej. Fotoaparát nemůže zaostřit na oči, když není detekován žádný obličej osoby.
 • Za jistých podmínek nemusí přístroj detekovat obličeje vůbec, nebo může náhodně detekovat jiné objekty jako obličeje.
 • Funkce AF podle oka není dostupná, když je volič režimů nastaven na (Video) nebo nebo při snímání videa.
 • Rámeček detekce oka se nezobrazí, když není funkce AF podle oka k dispozici.
 • Funkci detekce obličejů/oka nelze použít s následujícími funkcemi:
  • Funkce zoomu jiné než optický zoom.
  • [Posterizace] v rámci [Obrazový efekt]
  • Zvětšení zaostření
  • Snímání videa s [Nast. záznamu] nastaveným na [120p]/[100p]
  • Když je [Snímk. frekvence] nastavena na [120fps]/[100fps] při zpomaleném/zrychleném snímání.
 • Lze detekovat až osm tváří.
 • I když je [Zob. rám. det. obl.] nastaveno na [Vypnuto], zobrazí se zelený ostřicí rámeček přes zaostřené obličeje.
 • Když je režim snímání nastaven na [Inteligentní auto], [Prior. obl./oka v AF] je uzamčeno na [Zapnuto].
 • I když je [Detekce subjektu] nastavena na [Zvíře], oči některých druhů zvířat nebude možno detekovat.
 • I když je [Zobr. oka zvířete] nastaveno na [Vypnuto], zobrazí se zelený ostřicí rámeček přes zaostřené oči.