Režim měření

Vybere režim měření, který nastaví, která část displeje se bude měřit pro určení expozice.

  1. MENU(Nastavení snímání1) → [Režim měření] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Víceb.:
Po rozdělení celkové oblasti do několika částí změří světlo v každé části a určí správnou expozici pro celou obrazovku (vícebodové měření).
Střed.:
Změří průměrný jas celé obrazovky, a přitom zdůrazní středovou oblast obrazovky (měření se zdůrazněným středem).
Bodové:
Změří pouze středovou oblast (bodové měření). Tento režim je vhodný pro měření světla na specifické části celé obrazovky. Velikost měřicího kolečka lze vybrat mezi [Bodové: Standardní] a [Bodové: Velká]. Poloha měřicího kolečka záleží na nastavení pro [Bod bodového měř.].
Prům. celého disp.:
Měří průměrný jas celé obrazovky. Expozice bude stabilní, i když se změní kompozice nebo poloha objektu.
Zvýraznění:
Měří jas při současném zdůraznění světlé oblasti na displeji. Tento režim je vhodný pro snímání objektu, když se chcete vyhnout přeexponování.

Tip

  • Když je [Bodové] vybráno a [Oblast ostření] je nastaveno na buď [Pohyblivý bod], a nebo [Rozšíř. pohybl. bod] při současném nastavení [Bod bodového měř.] na [Spoj. s bod. zaostř.], může se bod bodového měření pohybovat podle oblasti ostření.
  • Když je vybráno [Víceb.] a [Prior. ob. víceb. měř.] je nastaveno na [Zapnuto], měří fotoaparát jas podle detekovaných obličejů.
  • Když je [Režim měření] nastaveno na [Zvýraznění] a aktivuje se funkce [Opt. dyn. rozs.] nebo [Auto HDR], jas a kontrast budou automaticky opraveny rozdělením snímku na malé oblasti a jejich analýzou ohledně kontrastu světla a stínu. Proveďte nastavení podle okolností snímání.

Poznámka

  • [Režim měření] je uzamčen na [Víceb.] v následujících režimech snímání:
    • [Inteligentní auto]
    • Funkce zoomu jiné než optický zoom
  • V režimu [Zvýraznění] může být objekt tmavý, když se na obrazovce vyskytuje i jasnější část.