Připojení k počítači

  1. Vložte do fotoaparátu dostatečně nabitý blok akumulátorů.
  2. Zapněte fotoaparát i počítač.
  3. Zkontrolujte, že [Spojení USB] v (Nastavení) je nastaveno na [Hrom.paměť].
  4. Fotoaparát připojte k počítači kabelem mikro USB (přiložen) (A) .

    • Když připojíte fotoaparát k počítači poprvé, v počítači se může spustit postup pro rozpoznání fotoaparátu. Počkejte, až bude postup ukončen.
    • Pokud připojíte přístroj k počítači kabelem mikro USB při nastavení položky [Napájení USB] na [Zapnuto], bude napájení dodáváno z vašeho počítače. (Výchozí nastavení: [Zapnuto])

Poznámka

  • Když je mezi počítačem a fotoaparátem připojení USB, počítač nezapínejte, nevypínejte, nerestartujte ani jej nebuďte z režimu spánku. Jinak může nastat porucha. Předtím než počítač zapnete, vypnete, restartujete nebo vzbudíte z režimu spánku, odpojte fotoaparát od počítače.