Nast. dotyk. plochy

Nastavení týkající se činností na touchpadu při snímání hledáčkem lze upravit.

  1. MENU (Nastavení) → [Nast. dotyk. plochy] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Obsluha na výšku:
Nastaví, zda jsou povoleny činnosti na touchpadu při vertikálně orientovaném snímání hledáčkem. Můžete zabránit chybným činnostem při vertikálně orientovaném snímání hledáčkem způsobeným tím, že se nosem atd. dotknete displeje.
Rež. polohy dotykem:
Nastaví, zda se má rámeček ostření přesunout do polohy, které jste se dotkli na displeji ([Absolutní poloha]), nebo do požadované polohy podle směru tažení a množství pohybu ([Relativní poloha]).
Oblast obsluhy:
Nastaví oblast, která se bude používat pro činnosti na touchpadu. Omezením oblasti činností můžete zabránit chybným činnostem způsobeným tím, že se nosem atd. dotknete displeje.

Režim dotykového polohování

Výběr [Absolutní poloha] vám umožní přesunout rámeček ostření do vzdálené polohy rychleji, protože můžete přímo zadat polohu rámečku ostření dotykem.

Výběr [Relativní poloha] vám umožní ovládat touchpad z nejsnadnějšího místa, aniž byste museli přesunout prst nad širokou oblast.

Tip

  • U činností na touchpadu, když je [Rež. polohy dotykem] nastaven na [Absolutní poloha], se považuje oblast nastavená v [Oblast obsluhy] za celý displej.