Nabíjení bloku akumulátorů vloženého ve fotoaparátu

 1. Vypněte napájení.
 2. Připojte fotoaparát s vloženým blokem akumulátorů k síťovému adaptéru (přiložen) kabelem mikro USB (přiložen) a připojte síťový adaptér do síťové zásuvky.

  Kontrolka nabíjení na fotoaparátu (oranžová)
  Svítí: Nabíjení
  Nesvítí: Nabíjení ukončeno
  Bliká: Chyba nabíjení nebo dočasné pozastavení nabíjení, protože fotoaparát se nenachází ve správném teplotním rozsahu

  • Doba nabíjení (plné nabití): Doba nabíjení je asi 285 min.
  • Výše uvedená doba se týká nabíjení zcela vybitého akumulátoru při teplotě 25 °C. Nabíjení může trvat déle, zaleží na podmínkách a okolnostech používání.
  • Kontrolka nabíjení se vypne, když je nabíjení dokončeno.
  • Pokud se kontrolka nabíjení rozsvítí a hned zhasne, akumulátor je plně nabitý.

Poznámka

 • Pokud kontrolka nabíjení bliká, když blok akumulátorů není zcela nabit, vyjměte blok akumulátorů nebo odpojte kabel USB od fotoaparátu a pak jej znovu vložte a nabíjejte.
 • Pokud kontrolka nabíjení na fotoaparátu bliká, když je síťový adaptér připojen do síťové zásuvky, znamená to, že nabíjení je dočasně pozastaveno, protože teplota je mimo doporučený rozsah. Když se teplota vrátí do správného rozsahu, nabíjení se obnoví. Doporučujeme nabíjet blok akumulátorů při okolní teplotě mezi 10°C a 30°C.
 • Pokud používáte síťový adaptér/nabíječku akumulátorů, použijte nejbližší síťovou zásuvku. Pokud nastane porucha, okamžitě odpojte napájení - vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
  Pokud používáte fotoaparát s kontrolkou nabíjení, uvědomte si, že fotoaparát není odpojen ze síťové zásuvky, ani když kontrolka zhasne.
 • Když fotoaparát zapnete, bude napájení dodáváno ze síťové zásuvky a budete moci fotoaparát ovládat. Blok akumulátorů se však nebude nabíjet.
 • Když používáte zcela nový blok akumulátorů nebo se blok akumulátorů delší dobu nepoužíval, kontrolka nabíjení může při nabíjení rychle blikat. Pokud se to stane, vytáhněte blok akumulátorů nebo odpojte kabel USB od fotoaparátu a pak jej znovu vložte a nabíjejte.
 • Pokud je akumulátor téměř nebo plně nabitý, bez používání ho nenabíjejte trvale nebo opakovaně. Jinak může nastat snížení výkonu akumulátoru.
 • Když je nabíjení ukončeno, odpojte síťový adaptér ze síťové zásuvky.
 • Používejte pouze originální bloky akumulátorů, kabely mikro USB (přiloženy) a síťové adaptéry (přiloženy) značky Sony.