Dočasná změna funkce voliče (Nastav. Můj ovladač)

Požadované funkce můžete přiřadit přednímu ovladači, zadnímu ovladači a řídicímu kolečku a registrovat až tři kombinace nastavení jako nastavení „Můj ovladač“.Můžete pak rychle vyvolávat nebo přepínat registrovaná nastavení „Můj ovladač“ stisknutím vlastní klávesy, ke které jste to předem přiřadili.

Registrace funkcí pro „Můj ovladač“

Funkce, které chcete přiřadit přednímu ovladači, zadnímu ovladači a řídicímu kolečku, registrujte jako [Můj ovladač 1][Můj ovladač 3].

 1. MENU →(Nastavení snímání2) → [Nastav. Můj ovladač].
 2. Vyberte ovladač nebo kolečko pro (Můj ovladač 1) a stiskněte střed řídicího kolečka.
 3. Vyberte požadovanou funkci, kterou chcete přiřadit, pomocí horní/spodní/levé/pravé strany řídicího kolečka a pak stiskněte střed řídicího kolečka.

  • Vyberte „--“ (Nenastaveno) pro ovladač nebo kolečko, ke kterému nechcete přiřadit žádnou funkci.
 4. Až vyberete funkce pro všechny ovladače a kolečko v (Můj ovladač 1) opakováním kroků 2 a 3, vyberte [OK].

  Nastavení pro (Můj ovladač 1) bude registrováno.

  • Pokud chcete také registrovat (Můj ovladač 2) a (Můj ovladač 3), řiďte se postupem popsaným výše.


Přiřazování klávesy pro vyvolání „Můj ovladač“

Pro vyvolání registrovaných nastavení „Můj ovladač“ přiřaďte vlastní klávesu.

 1. MENU →(Nastavení snímání2) → [Vlastní klávesa] nebo [Vlastní klávesa] → Vyberte klávesu, kterou chcete používat pro vyvolání „Můj ovladač“.
 2. Vyberte číslo nastavení „Můj ovladač“, které chcete vyvolat, nebo vzor pro přepnutí „Můj ovladač“.


Podrobnosti o položkách menu

Můj ovl. 1 běh. přidr. /Můj ovl. 2 běh. přidr./Můj ovl. 3 běh. přidr.:
Při přidržené klávese se přiřadí funkce, které jste registrovali v [Nastav. Můj ovladač] k ovladači nebo kolečku.
Můj ovladač 1→2→3 :
Pokaždé, když stisknete klávesu, změní se funkce v následujícím pořadí: „normální funkce → funkce Můj ovladač 1 → funkce Můj ovladač 2 → funkce Můj ovladač 3 → normální funkce“.
Přep. Můj ovladač 1 /Přep. Můj ovladač 2/Přep. Můj ovladač 3:
Funkce registrovaná pomocí [Nastav. Můj ovladač] zůstane, i když nepřidržíte stiknutou klávesu. Pro návrat k normální funkci stiskněte klávesu znovu.


Snímání při přepínání „Můj ovladač“

Při snímání můžete vyvolat „Můj ovladač“ pomocí vlastní klávesy a snímat při změně nastavení snímání otáčením předního ovladače, zadního ovladače a řídicího kolečka.


V následujícím příkladu jsou funkce uvedené níže registrovány v „Můj ovladač“ a [Můj ovladač 1→2→3] je přiřazen tlačítku C1 (vlastní 1).

Můj ovladač 1 Můj ovladač 2 Můj ovladač 3
Řídicí kolečko ISO Vyvážení bílé Nenastaveno
Přední ovladač Av Kreativní styl Posun. bod AF: L/P
Zadní ovladač Tv Obrazový efekt Posun. bod AF: N/D
 1. Stiskněte tlačítko C1 (vlastní 1).

  Funkce registrované k [Můj ovladač 1] budou přiřazeny k řídicímu kolečku, přednímu ovladači a zadnímu ovladači.

  • Ikony zobrazené níže se zobrazí ve spodní části obrazovky.

 2. Otáčením řídicího kolečka nastavte hodnotu ISO, otáčením předního ovladače nastavte hodnotu clony a otáčením zadního ovladače nastavte rychlost závěrky.
 3. Stiskněte znovu tlačítko C1.

  Funkce registrované k [Můj ovladač 2] budou přiřazeny k řídicímu kolečku, přednímu ovladači a zadnímu ovladači.

 4. Otáčením řídicího kolečka nastavte [Vyvážení bílé], otáčením předního ovladače nastavte [Kreativní styl], a otáčením zadního ovladače nastavte [Obrazový efekt].
 5. Stiskněte znovu tlačítko C1 a změňte hodnoty nastavení pro funkce registrované pro [Můj ovladač 3].
 6. Stisknutím tlačítka spouště snímejte.

Poznámka

 • Nastavení „Můj ovladač“, ve kterých je každý ovladač/kolečko nastaveno na [Nenastaveno], nebudou při stisku vlastní klávesy vyvolány. Budou také přeskočeny v [Můj ovladač 1→2→3].
 • I když je ovladač/kolečko uzamčeno pomocí funkce [Zámek souč. ovlád.], dočasně se odemkne, když vyvoláte „Můj ovladač“.