Nast. info. o poloze

Aplikaci PlayMemories Mobile můžete použít k získání informací o poloze ze smartphonu, který je připojen k fotoaparátu pomocí spojení Bluetooth. Získané informace o poloze můžete nahrát při snímání.

Příprava

Pokud chcete používat funkci fotoaparátu propojování informací o poloze, je třeba PlayMemories Mobile.

Pokud se „Propojení informací o poloze“ nezobrazí na úvodní stránce PlayMemories Mobile, je třeba předem provést následující kroky.

 1. Na svůj smartphone si nainstalujte aplikaci PlayMemories Mobile.

  • Aplikaci PlayMemories Mobile si můžete nainstalovat z obchodu s aplikacemi smartphonu. Pokud jste si aplikaci již nainstalovali, aktualizujte ji na nejnovější verzi.
 2. Přednahraný snímek přeneste do smartphonu pomocí funkce [Odeslat do smartph.] fotoaparátu.

  • Po přenosu snímku nahraného pomocí fotoaparátu do smartphonu, se objeví „Propojení informací o poloze“ na úvodní stránce aplikace.

Postup činnosti

: Činnosti prováděné na smartphonu

: Činnost prováděné na fotoaparátu

 1. : Potvrďte, že funkce Bluetooth smartphonu je aktivována.

  • Neprovádějte párování Bluetooth na nastavovací obrazovce smartphonu. V krocích 2 až 7 se párování provede pomocí fotoaparátu a aplikace PlayMemories Mobile.
  • Pokud provedete párování náhodně na obrazovce nastavení smartphonu v kroku 1, párování zrušte a pak proveďte párování podle kroku 2 až 7 pomocí fotoaparátu a aplikace PlayMemories Mobile.
 2. : Na fotoaparátu vyberte MENU(Síť) → [Nastavení Bluetooth][Funkce Bluetooth] [Zapnuto].

 3. : Na fotoaparátu vyberte MENU(Síť) → [Nastavení Bluetooth][Párování] .

 4. : Spusťte PlayMemories Mobile na smartphonu a ťukněte na „Propojení informací o poloze“.

  • Pokud se „Propojení informací o poloze“ nezobrazí, řiďte se kroky ve výše uvedené části „Příprava“.

 5. : Aktivujte [Propojení informací o poloze] na obrazovce nastavení [Propojení informací o poloze] aplikace PlayMemories Mobile.

 6. : Řiďte se instrukcemi na obrazovce nastavení [Propojení informací o poloze] aplikace PlayMemories Mobile a pak vyberte ze seznamu svůj fotoaparát.

 7. : Vyberte [OK], když se na displeji fotoaparátu objeví hlášení.

  • Párování fotoaparátu aPlayMemories Mobile je dokončeno.
 8. : Na fotoaparátu vyberte MENU (Síť) → [Nast. info. o poloze] [Propoj. info. o pol.] [Zapnuto].

  • Na displeji fotoaparátu se zobrazí (ikona získávání informací o poloze). Informace o poloze získaná ze smartphonu pomocí GPS atd. se nahrají při snímání.

Podrobnosti o položkách menu

Propoj. info. o pol.:
Nastaví, zda se budou získávat informace o poloze pomocí spojení se smartphonem.
Auto. korekce času:
Nastaví, zda se automaticky opraví nastavení data fotoaparátu podle informací z připojeného smartphonu.
Auto. nast. oblasti:
Nastaví, zda se automaticky opraví nastavení oblasti fotoaparátu podle informací z připojeného smartphonu.

Ikony zobrazené při získávání informací o poloze

(Získávání informací o poloze): Fotoaparát získává informace o poloze.

( Informace o poloze nelze získat): Fotoaparát nemůže získat informace o poloze.

(připojeníBluetooth dostupné): Je provedeno připojení Bluetooth se smartphonem.

(PřipojeníBluetooth není dostupné): PřipojeníBluetooth se smartphonem není provedeno.

Tip

 • Informace o poloze lze propojit, když na vašem smartphonu běží aplikace PlayMemories Mobile, i když je displej smartphonu vypnutý. Pokud však byl fotoaparát na chvíli vypnutý, informace o poloze se nemusí okamžitě propojit, když ho znovu zapnete. V tomto případě se informace o poloze propojí okamžitě po otevření obrazovky aplikace PlayMemories Mobile ve smartphonu.
 • Když PlayMemories Mobile nepracuje, například když smartphone restartujete, spusťte PlayMemories Mobile, abyste obnovili propojování informací o poloze.
 • Pokud funkce propojování informací o poloze nepracuje správně, nahlédněte do následujících poznámek a proveďte párování znovu.
  • Potvrďte, že funkce Bluetooth smartphonu je aktivována.
  • Potvrďte, že fotoaparát není připojen k jiným zařízením pomocí funkce Bluetooth.
  • Potvrďte, že je [Režim letadlo] pro fotoaparát nastaveno na [Vypnuto].
  • Vymažte párovací informace pro fotoaparát registrovaný v PlayMemories Mobile.
  • Proveďte [Reset síťových nast.] fotoaparátu.
 • Podrobnější instrukce naleznete na následující stránce podpory.
  http://www.sony.net/pmm/btg/

Poznámka

 • Když inicializujete fotoaparát, vymažou se také párovací informace. Pokud chcete opět provést párování, vymažte párovací informace pro fotoaparát registrovaný v PlayMemories Mobile před tím, než to zkusíte znovu.
 • Informace o poloze nebudou nahrány, když je nelze získat, například když je zrušeno připojení Bluetooth.
 • Fotoaparát lze spárovat s maximálně 15 zařízeními Bluetooth, ale informace o poloze lze propojit pouze s informacemi z jednoho smartphonu. Pokud chcete propojit informace o poloze s informacemi jiného smartphonu, vypněte funkci [Propojení informací o poloze] smartphonu, který je již propojen.
 • Pokud je spojení Bluetooth nestabilní, odstraňte všechny překážky, například lidi nebo kovové předměty mezi fotoaparátem a spárovaným smartphonem.
 • Když párujete fotoaparát a smartphone, ujistěte se, že používáte menu [Propojení informací o poloze] na PlayMemories Mobile.
 • Pokud chcete použít funkci propojení informací o poloze, nastavte [Dálk. ovl. Bluetooth] na [Vypnuto].

Podporované smartphony

 • Smartphony Android: Android 5.0 nebo pozdější a kompatibilní s Bluetooth 4.0 nebo pozdější*

 • iPhone/iPad: iPhone 4S nebo pozdější/iPad 3. generace nebo pozdější

*Nejnovější informace naleznete na stránce podpory.

*Pro verzi Bluetooth použijte webové stránky svého smartphonu.