Oblast ostření

Vybere oblast zaostření. Tuto funkci použijte, když je obtížné správně zaostřit v režimu automatického ostření.

 1. MENU (Nastavení snímání1) → [Oblast ostření] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Široká :
Zaostří na objekt a automaticky pokryje celý displej. Když v režimu fotografování stisknete tlačítko spouště napůl, kolem zaostřené oblasti se objeví zelený rámeček.
Zóna :
Vyberte zónu na displeji, na kterou chcete zaostřit, a přístroj automaticky vybere oblast ostření.
Střed :
Automaticky zaostří na objekt ve středu snímku. Pro kompozici, kterou chcete, použijte spolu s funkcí uzamčení ostření.
Pohyblivý bod :
Umožní posunout rámeček ostření na požadované místo na displeji a zaostřit na extrémně malý objekt v úzkém výřezu.
Rozšíř. pohybl. bod :
Pokud má přístroj problémy při zaostření na jeden vybraný bod, použije ostřicí body kolem pružného bodového ostření jako druhotnou oblast priority k dosažení ostření.
Sledování:
Při namáčknutí a přidržení spouště bude přístroj sledovat objekt v rámci vybrané oblasti automatického ostření. Toto nastavení je k dispozici, pouze když je [Režim ostření] nastaven na [Průběžné AF]. Umístěte kurzor na [Sledování] na obrazovce nastavení [Oblast ostření] a pak vyberte požadovanou oblast počátku zaměřování pomocí levé/pravé strany řídicího kolečka. Oblast počátku sledování lze také přesunout na požadovaný bod vymezením oblasti jako zóny, pružný bod nebo rozšířený pružný bod.


Příklady zobrazení rámečku ostření

Rámeček ostření se liší následovně.


Při ostření na větší oblast

Při ostření na menší oblast

 • Když je [Oblast ostření] nastavena na [Široká] nebo [Zóna], může se rámeček ostření přepínat mezi „Při ostření na větší oblast“ a „Při ostření na menší oblast“ podle objektu nebo situace.
 • Když nasadíte objektiv s adaptérem pro bajonet A-mount (LA-EA1 nebo LA-EA3) (prodává se samostatně), může se zobrazit rámeček ostření pro „Při ostření na menší oblast“.

Když je zaostřeno automaticky podle celého displeje

 • Když používáte funkci zoomu jinou než optický zoom, nastavení [Oblast ostření] je zrušeno a rámeček ostření se zobrazí tečkovaně. Funkce automatické ostření (AF) s prioritou na středu a okolo něj.


Přesun oblasti ostření

 • Oblast ostření můžete přesunout v [Pohyblivý bod], [Rozšíř. pohybl. bod] nebo [Zóna] pomocí multiselektoru. Pokud předem přiřadíte [Standard ostření] ke středu multiselektoru, můžete přesunout rámeček ostření zpět do středu displeje stisknutím středu multiselektoru.
 • Rámeček ostření můžete rychle přesunout, když se jej dotknete a přetáhnete ho na displeji. Předem nastavte [Dotyková obsluha] na [Zapnuto].


Dočasné sledování objektu (Sledování zapnuto)

Dočasně můžete změnit nastavení pro [Oblast ostření] na [Sledování], když stisknete a přidržíte vlastní klávesu, ke které jste předem přiřadili [Sledování zapnuto]. Nastavení [Oblast ostření] předtím, než aktivujete [Sledování zapnuto] přepne na odpovídající nastavení [Sledování].

Například:

[Oblast ostření] před aktivací [Sledování zapnuto] [Oblast ostření] při aktivním [Sledování zapnuto]
[Široká] [Sledování: Široká]
[Pohyblivý bod: S] [Sledování: Pohyblivý bod S]
[Rozšíř. pohybl. bod] [Sledování: Rozšíř. pohybl. bod]

Tip

 • Ve výchozích nastaveních je [Oblast ostření] přiřazeno tlačítku C2.

Poznámka

 • [Oblast ostření] je uzamčeno na [Široká] v následujících situacích:
  • [Inteligentní auto]
 • Oblast ostření se možná při nepřetržitém snímání, nebo když stisknete závěrku nadoraz, hned nerozsvítí.
 • Když je volič režimů nastaven na (Video) nebo nebo při snímání videa, nelze vybrat [Sledování] jako [Oblast ostření].