Informace IPTC

Při nahrávání fotografií můžete zapsat informace IPTC* o autorských právech. Vytvořte a editujte informace IPTC pomocí IPTC Metadata Preset (http://www.sony.net/iptc/help/) a předem zapište tyto informace na paměťovou kartu.

Informace *IPTC se skládají z metadatových atributů digitálního obrazu, jak je to dáno normou International Press Telecommunications Council.

  1. MENU(Nastavení) → [Informace IPTC] → požadovaná položka nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Zapsat info. IPTC:
Nastaví, zda se informace IPTC budou zapisovat na fotografie. ([Zapnuto]/[Vypnuto])
  • Když vyberete [Zapnuto], objeví se na obrazovce snímání ikona .
Regist. info. IPTC :
Registruje informace IPTC z paměťové karty do fotoaparátu. Vyberte [Slot 1] nebo [Slot 2] jako paměťovou kartu, ze které se budou načítat informace IPTC.

Tip

  • Když přehráváte snímky, které mají informace IPTC, objeví se na displeji ikona .
  • Podrobnosti o používání IPTC Metadata Preset viz následující stránka podpory.
    http://www.sony.net/iptc/help/

Poznámka

  • Kdykoli budete registrovat informace IPTC, informace registrované někdy dřív budou přepsány.
  • Informace IPTC ve fotoaparátu nemůžete editovat nebo kontrolovat.
  • Chcete-li vymazat informace IPTC registrované ve fotoaparátu, resetujte fotoaparát na původní nastavení.
  • Předtím než fotoaparát někomu půjčíte nebo předáte, resetujte fotoaparát, abyste vymazali informace IPTC.