Okretanje slike (Rotate)

Okretanje slike u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

  1. Prikažite sliku koju ćete zakrenuti zatim odaberite MENU(Playback) › [Edit][Rotate].
  2. Pritisnite sredinu upravljačkog kotačića.
    Slika se okreće suprotno od smjera kazaljke na satu. Slika se okreće pritiskanjem sredine.
    Ako jednom okrenete sliku, slika ostaje okrenuta čak i nakon što se proizvod isključi.

Note

  • Čak i ako okrenete datoteku videozapisa, na fotoaparata reproducirat će se vodoravno.
  • Slike snimljene drugim proizvodima nećete moći okretati.
  • Kada pregledavate okrenute slike na računalu, slike se mogu prikazati u izvornom usmjerenju, ovisno o softveru.