D-Range Optimizer (fotografija/videozapis)

fotografija, film, ubrzano/usporeno snimanje

Podjelom slike na mala područja proizvod analizira kontrast svjetla i sjene između objekta i pozadine te stvara sliku optimalne svjetline i gradacije.

  1. MENU (Exposure/Color) › [Color/Tone][D-Range Optimizer] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Isključeno:
Ne prilagođava svjetlinu i gradaciju.
D-Range Optimizer:
Ako odaberete [D-Range Optimizer: Auto], fotoaparat će automatski prilagoditi svjetlinu i gradaciju. Za optimizaciju gradacije snimljene slike s pomoću pojedinačnih područja odaberite razinu optimizacije s [D-Range Optimizer: Lv1] (slabo) do [D-Range Optimizer: Lv5] (jako).

Note

  • U sljedećim situacijama [D-Range Optimizer] je fiksiran na [Off]:
    • Kad [Picture Profile] nije postavljen na [Off]
    • [Log Shooting] nije postavljen na [Off]
  • Pri snimanju s funkcijom [D-Range Opt.] slika može imati šum. Odaberite odgovarajuću razinu provjeravajući snimljenu sliku, osobito kada pojačavate efekt.